Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča
Lokalita
obec Krupina, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História
Storočia si Krupinčania uchovávali kráľovské privilégia a dôležité listiny ako dôkazy veľkej histórie ich mesta a s hrdosťou, ale aj s dávkou opatrnosti ich skladovali v najbezpečnejších priestoroch radnice. Podľa archívnych materiálov pojem „múzeum“ pre Krupinčanov nebol cudzí už pred viac ako 100 rokmi, keď dal magistrát mesta v roku 1901 postaviť na mieste starej radnice budovu Mestského domu. Už vtedy sa v projektoch rátalo so samostatnou miestnosťou pre mestský archív a hneď vedľa s miestnosťou mestského múzea, kde boli neskôr vystavené vzácne predmety a písomnosti. Snahy našich predkov sa v súčasnosti nedajú považovať za múzejnícku činnosť, predsa len tie základy boli pevné a bolo na čom budovať. Tak to asi cítili zakladatelia (väčšinou učitelia) terajšieho múzea, keď sa v roku 1956 zrodila myšlienka dosiahnuť zriadenie mestského múzea. Nasledovali jednania a administratívno-technické riešenia ohľadom priestorov múzea. V roku 1965 bolo Mestské múzeum v Krupine zaradené so siete múzeí na Slovensku a o dva roky neskôr bola schválená náplň múzea po predchádzajúcom preskúmaní Dr. J. Mjartanom zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Mestské múzeum Andreja Sládkoviča bolo slávnostne otvorené až 29. novembra 1968. V ďalších rokoch sa rozširovali priestory múzea a v roku 1970 bola reinštalovaná pamätná izba Andreja Sládkoviča. Do kompetencie múzea patrila aj tzv. Izba revolučných tradícii (expozícia venovaná odboju a SNP) zriadená vo vidieckej usadlosti Šváb (po roku 1990 bola zrušená). Rozhodnutím ONV vo Zvolene bolo dňom 1. januára 1978 krupinské múzeum začlenené pod Okresné múzeum vo Zvolene. V tom období bola plocha expozície Mestského múzea v Krupine 286,4 m² a zaevidovaných bolo 1 675 zbierkových predmetov. [1]
 

Ďalších 32 rokov malo Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine spoločnú históriu s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene (predtým Okresné múzeum, potom Vlastivedné múzeum). Od roku 1997 sa zvolenské múzeum stalo špecializovaným Lesníckym a drevárskym múzeom (LDM) a krupinské múzeum jeho vysunutým pracoviskom. Od roku 2000 zriaďovateľom múzea bolo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré od 1. januára 2006 zlúčilo LDM s Múzeom vo Svätom Antone. Presne po dvoch rokoch, 1. januára 2008 nastala nová delimitácia a LDM spolu s Múzeom A. Sládkoviča bolo pričlenené k Lesom SR, š.p. ako samostatné stredisko. Prevádzka Múzea Andreja Sládkoviča pod novým zriaďovateľom bola neudržateľná už aj vzhľadom na poslanie a tematickú náplň múzea. Od roku 2005 prebiehali jednania s Mestom Krupina o možnosti udržania kontinuity múzea a prevzatí Múzea Andreja Sládkoviča do majetku a správy mesta. Úsilie sa vystupňovalo v druhej polovici roka 2009, kedy už hrozilo uzavretie a zrušenie krupinského múzea. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva dňa 24. marca 2010 bolo zriadené Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ako organizačná zložka mestskej rozpočtovej organizácie s názvom Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, s platnosťou od 30. marca 2010. Stalo sa tak na 190. výročie narodenia básnika Andreja Braxatorisa-Sládkoviča. Múzeum bolo znovu slávnostne otvorené dňa 17. septembra 2010 v rámci Dní mesta Krupina. Od 1. januára 2014 je Múzeum organizačnou zložkou Mestského úradu v Krupine. [2]
 

V roku 2011 Mesto Krupina požiadalo ministerstvo o oficiálnu registráciu a po kontrole poradného orgánu – Muzeologického kabinetu Slovenského národného múzea – vydalo Ministerstvo kultúry SR rozhodnutie, ktorým bolo krupinské múzeum ku dňu 8. februára 2012 oficiálne zaradené do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky pod registračným číslom RM 101/2012. [3]
 

Zbierkotvorná činnosť je určená štatútom múzea a príslušným zákonom. Cieľom múzea je zhromažďovať reprezentatívne (príznačné) predmety materiálnej a duchovnej kultúry mesta Krupina a širšieho regiónu - okresu Krupina (historického regiónu stredného a severného Hontu). Zbierky sa tiež získavajú darom od jednotlivcov. [4]
 

Vzhľadom na zameranie múzea sa výskum orientuje na históriu mesta a regiónu, jednotlivé osobnosti, ďalej na menšiny a marginalizované rómske komunity. Predpokladaná je spoluprácu so súkromnými osobami a inštitúciami (knižnice, archívy, múzeá). V tomto smere má múzeum rozvinutú spoluprácu so Štátnym archívom v Banskej Bystrici - Pobočkou vo Zvolene, Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, Slovenskou národnou knižnicou a Archívom literatúry a umenia SNK, Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosťou v Krupine, Ev. a. v. cirkevným zborom v Krupine a MsÚ v Krupine. Čiastočným výsledkom týchto výskumov sú výstavy, pripravované brožúry, letáky, ale aj články, publikácie a štúdie v domácich periodikách. [5]
 

Za jednu z najdôležitejších činností v rámci výskumu sa považuje fotodokumentácia vývoja mesta - napríklad architektúry, historickej zástavby, novostavieb, života mesta... Táto činnosť je úmerná finančným, technickým a personálnym možnostiam múzea. [6]
 

Múzeum spolupracuje s inštitúciami v rámci oddelenia kultúry MsÚ v Krupine, teda aj s Mestskou knižnicou v Krupine a Informačným centrom Mesta Krupina. Okrem toho spolupracuje s ostatnými inštitúciami – Mestom Krupina, školami, školskými zariadeniami a pod. Múzeum poskytuje možnosť študentskej praxe, počas ktorej študenti stredných škôl vykonávajú základné ošetrenie zbierok. Začína sa rozvíjať spolupráca s ostatnými múzeami na území Slovenskej republiky. [7]
 

Múzeum disponuje vlastnou knižnicou. Vzhľadom na históriu a súčasné možnosti múzea, je rozsah knižných jednotiek obmedzený. Napriek tomu múzeum vlastní niektoré zaujímavé knižné tituly, ktoré nie sú bežne dostupné. Múzeum má nateraz knižnicu neskatalogizovanú, no obsahuje približne 200 kníh. Tieto knihy sa nepožičiavajú absenčne, jedine na prezenčné štúdium (len v priestoroch múzea za prítomnosti jeho zamestnancov). Knihy sa ochraňujú a narába sa s nimi tak, aby sa nepoškodili, napríklad aby sa nezničila väzba a pod. Niektoré knihy sa preto nekopírujú, je povolené ich iba snímať fotoaparátom. [8]

Expozície
Z HISTÓRIE KRUPINY
 

Expozícia múzea s názvom je umiestnená na poschodí múzea s plochou viac ako 200 m². K jej realizácii sa pristúpilo v roku 1994 pri príležitosti 750. výročia udelenia privilégií slobodného kráľovského mesta. Tematicky je stála expozícia rozdelená do dvoch základných celkov - história mesta a literárna časť, ktorá je venovaná literárnym osobnostiam a rodákom Krupiny s dôrazom na život a dielo Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Významnú časť stálej expozície tvoria dejiny Krupiny, a to od najstaršieho osídlenia územia cez formovanie a vývoj mesta a jeho obyvateľstva. Vzhľadom na to, že ide o časovo dlhé obdobie, zmyslom expozície bolo priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie udalosti z bohatej histórie mesta v rozpätí od 13. – 20. storočia. [9]
 


 

Časť prízemných priestorov múzea (približne 60 m²) je vyčlenených na prezentáciu krátkodobých výstav. Múzeum ponúka výstavy rôzneho zamerania od historických tém, národopisné výstavy spojené s prezentáciou obcí regiónu, cez prírodopisné a náučné výstavy, až po výtvarné a vedecko-technické témy výstav. [10]

Kontakt
Múzeum Andreja Sládkoviča
Sládkovičova 20
963 01 Krupina

Otváracie hodiny
utorok - piatok 9.00 - 16.00 hod.
tuesday – Friday 9.00 a. m. – 4.00 p.m.
Prístup
Nachádza sa takmer v strede mesta.
Fotogaléria
Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča foto © Ladislav Luppa 10/2020Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča foto © Ladislav Luppa 10/2020Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča foto © Ladislav Luppa 10/2020
Poznámky
[1 - 2] www.krupina.sk (7.1.2016)
[3] Hlavné úlohy múzea určuje štatút, schválený MsZ v Krupine dňa 24. marca 2010 pod č. 103/2010-MsZ s platnosťou od 30. marca 2010. Jeho obsah bol zostavený podľa Zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. www.krupina.sk (7.1.2016)
[4 - 10] www.krupina.sk (7.1.2016)
Bibliografia
LUKÁČ, Miroslav: 50 rokov Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine. In: Múzeum, LXI, 2015, č. 4, s. 46 - 47.
www.krupina.sk
GPS
48.352517, 19.065884
48°21'09.1"N 19°03'57.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk