Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kultúra
je hodnota sociálna, viazaná na spoločenstvo a základné hodnoty celej ľudskej spoločnosti. Súvisí s cieľavedomou a zdokonaľovanou prácou, ktorou sa človek odlišuje od ostatných živočíchov. Je dôsledkom túžby po komunikácii, pochopení, uznaní spoločenstva, po tom, aby človek nebol so svojím bytím sám.
 

Kultúra ako sociálna kategória má najväčší význam pre spoločenstvo ľudí so spoločnými dorozumievacími znakmi (jazyk, viera, vzdelanie....) a vyznávajúcimi rovnaké morálne, etické a estetické hodnoty.[1]
 


 


Poznámky
[1] GREGOROVÁ, Jana a i.: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava: STU, 2003. s. 7.


www.pamiatkynaslovensku.sk