Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kultúrna krajina
pod týmto pojmom sa chápe tá časť prírodnej krajiny, ktorú človek cieľavedomou činnosťou pretvoril. Kultúrna krajina teda predstavuje druh krajiny, ktorej prívlastok je odvodený od slova kultúra, ktoré malo na začiatku dvojaký význam – buď znamenalo obrábanie pôdy, alebo starostlivosť o duševné hodnoty.
 

Tam, kde sa človek natrvalo usídlil a začal sa venovať poľnohospodárskej činnosti, pestoval kultúry, zmenila sa prírodná krajina na kultúrnu.
 

Časť kultúrnej krajiny, kde sa rozvíja najmä obytná, výrobná a obslužná funkcia sa volá urbanizovaná krajina.
 

Kultúrna krajina predstavuje hybridný otvorený prírodno-antropogénny systém, ktorý je výsledkom pôsobenia človeka a ľudskej spoločnosti v priestore a čase. [1]
 


Poznámky
[1] GREGOROVÁ, Jana a i.: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava: STU, 2003. s. 8 - 9.


www.pamiatkynaslovensku.sk