Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kultúrne dedičstvo
tvorí nenahraditeľné bohatstvo štátu, je dokladom dejín a vývoja spoločnosti vedy, techniky, umenia a vzdelanosti. Zohráva aktívnu úlohu v tvorbe a ochrane životného prostredia a má nezastupiteľné miesto ako zdroj zvyšovania kultúrnej, vzdelanostnej úrovne a uspokojovania duchovných potrieb. Je základným prvkom osobitosti národa.
 

Kultúrne dedičstvo zahŕňa v sebe nielen významné architektonické, archeologické, historické, umelecké, technické a ďalšie hodnoty, ktoré už poznáme, ale aj doklady minulosti, ktoré doteraz nie sú zaregistrované alebo klasifikované, prípadne ešte nie sú objavené.[1]


Poznámky
[1] GREGOROVÁ, Jana a i.: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava: STU, 2003. s. 8.


www.pamiatkynaslovensku.sk