Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hajnáčka
Lokalita
obec Hajnáčka, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Medzi domácimi obyvateľmi je vidiecke šľachtické sídlo doteraz známe pod menom viacerých z majiteľov ako Kubínyiho alebo Ebeczkého kúria.
 

Klasicistickú kúriu postavili medzi rokmi 1810 - 1820 ako prízemnú dvojtraktovú stavbu. [1] Je však zaujímavé, že v monografii od Borovszkého nie je o kúrii žiadna zmienka. [2] Na prednej fasáde budovy dominuje predstavaný portikus so vstupným portálom polkrukového výrezu, ku ktorému vedie schodisko. Portikus je polkrukovým výrezom otvorený aj do obidvoch bočných strán a v spodnej časti zahradený ozdobnou mriežkou do výšky pol metra.
 

Na zadnej fasáde je priestor nad vstupnými dverami zastrešený strieškou a na bočných stranách ohradený ozdobnou kovovou mriežkou. Všetky okná sú na kúrii zamrežované z vnútornej strany. V exteriéri budovy sme zaregistrovali na dvoch plechových vikieroch epigrafickú pamiatku - v priestore poloblúka jedného vikiera sú čísla „1 9 “ a v druhom čísla „1 0“. Ich spojením vznikne rok „1910“. Čísla sú kovové a vypĺňajú vnútorný priestor poloblúka. Domnievame sa, že rok 1910 súvisel pravdepodobne s prestavbou kúrie, ktorá nemala tak devastačný charakter ako viaceré prestavby zo začiatku 20. storočia.
 

História kúrie je podľa Tӧkӧlyho spätá s rodom Kubínyi. [3] Členovia tohto rodu žili vo viacerých stoliciach, kde v stoličnej správe zastávali dôležité funkcie. Podrobnejší rodostrom Kubínyiovcov z viacerých stolíc od 13. až do 20. storočia zostavil Szluha. Prvým známym predkom bol v 13. storočí Hudkont a jeho dvaja potomkovia, ktorí vytvorili dve samostatné rodové vetvy. Na Gemeri žili a v stoličnej a vo vojenskej správe zastávali dôležité funkcie napr. Imrich (1694 - 1741) gemerský podžupan, Imrich zastával v rokoch 1731 - 1745 funkciu gemerského župana, Gustáv (nar. 1827) stoličný notár, Ján (nar. 1830) podmaršal, Peter (1765 - 1835) tajný radca, Rudolf (1816 - 1896) bol gemersko-malohontský župan a neskôr hevešský. [4]

Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je rekonštrukcia pamiatkového objektu.
Súčasný stav a využitie
Kúria je v súčasnosti neobývaná, ale na základe vonkajšej obhliadky exteriéru stavby môžeme konštatovať, že je pomerne v dobrom a zachovalom stave.
Prístup
Klasicistická kúria sa spolu s hospodárskou budovou nachádza v centre obce.
Fotogaléria
Kúria Hájnačka foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Hájnačka foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Hájnačka foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Hájnačka foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Hájnačka foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Hájnačka foto © Lucia Allmanová 4/2011Kúria Hájnačka foto © Lucia Allmanová 4/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 384.
[2] BOROVSZKY, Samu: Magyarország vármegyéi.és városai. Budapest: Arcanum DVD kӧnyvtár IV. - családtӧrténet, heraldika, honismeret (Virtuális), 2005. s. 26.
[3] TӦKӦLY, Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak Gӧmӧrben I. Rozsnyó: Méry Ratio, 2003. s. 10.
[4] SZLUHA, Márton.: Felvidéki nemes családok. I. - II. Budapest: Arcanum, DVD, 2007, heslo Kubínyi.

text: Lucia Allmanová
GPS
48.217977, 19.960084
48°013'04.7"N 19°057'36.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk