Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojmírovce - kúria
Iný názov
Malý kaštieľ
Lokalita
obec Mojmírovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z roku 1812. Upravená bola v druhej polovici 19. storočia. Kúria je jednopodlažná budova obdĺžnikového tvaru s dvoma nárožnými štvorhrannými rizalitmi na priečelí. Objekt má v strede plochý trojosový rizalit s tympanónom. Na dvorovej fasáde je predstavaný portikus. V miestnostiach sú rovné stropy. [1]
 

Pôvodné materiálové, dispozičné, architektonické a výtvarné riešenie je zachované vo veľkom rozsahu. Na začiatku 20. storočia bola strešná krytina vymenená za azbestocementovú a pravdepodobne na juhovýchodnej a severovýchodnej fasáde bol okenný otvor prebudovaný na vstupný otvor s kazetovanou dvojkrídlovou výplňou. Zároveň bolo vymenených niekoľko vstupných otvorov v interiéri (drevené kazetované dvojkrídlové výplne s kazetovanou zárubňou) a v niektorých miestnostiach bola upravená podlahová krytina (vlysky). V tomto období bol taktiež postavený pletivový plot s bránou, ktorý zvýrazňuje juhozápadnú hranicu parcely. Okolo polovice 20. storočia dostal objekt kúrie odkvapové žľaby a zvody a dekoratívne klampiarske prvky. V druhej polovici 20. storočia došlo k úprave tvaru niekoľkých okenných otvorov a výmene ich okenných výplní. Taktiež bol postavený nový komín približne v juhovýchodnej časti objektu a nové strešné okno. V objekte bolo zavedené elektrické osvetlenie. [2]
 

Plocha v okolí objektu kúrie je na mape vojenského mapovania z roku 1839 parkovo upravená a je prepojená s parkom pri kaštieli. Prepojenosť parkov je zrejmá aj z katastrálnych máp z roku 1857 a 1891. Park mal pôvodne pravidelný kruhový motív pred objektom kúrie na juhozápadnej strane (Školská ulica). V súčasnosti je v juhozápadnej časti oklieštený výstavbou bytových domov na pôvodnej ploche parku. Druhová skladba drevín je pozmenená, napriek tomu prežíva niekoľko pôvodných jedincov, tiež je stále čitateľná gaštanová aleja pozdĺž cesty. V zlom zdravotnom stave prežíva pôvodný jedinec jaseňa (Fraxinus excelsior), dva jedince smreka obyčajného (Picea abies) a niekoľko jedincov mohutných líp (Tilia cordata). Plocha parku prerastá náletom ruderálnych druhov v krovinnej i stromovej etáži (baza, agát, jaseň). Prestavby ani rekonštrukcie parku nie sú zdokumentované. [3]
 

Plot ohraničuje park z juhozápadnej strany, pričom je rovnobežný s juhozápadnou fasádou kúrie a zároveň s cestou. Brána je situovaná medzi časťami plotu pri ceste. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia objektu sa uskutočnila v roku 2015.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Kúria Mojmírovce  foto © Ľuboš Novotný 11/2015Kúria Mojmírovce foto © Ľuboš Novotný 11/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 332.
[2 - 4] www.mojmirovce.sk (22.1.2016)
Bibliografia
www.mojmirovce.sk
GPS
48.208026, 18.058354
48°12'28.9"N 18°03'30.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk