Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - Spišské múzeum
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
História
Spišské múzeum vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejepisného spolku, ktorý sa zaoberal akvizíciou historických predmetov. Od svojho vzniku sa múzeum zameriava na tri základné oblasti – historickú, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu a mesta Levoče. Spočiatku sídlilo v gotickom dome, tzv. Stallungu na Mäsiarskej ulici. V roku 1955 získalo budovu levočskej radnice, kde bola potom inštalovaná historická expozícia. V rokoch 1968 – 1990 spravovalo národnú kultúrnu pamiatku Kostol sv. Jakuba v Levoči, v januári 1989 prevzalo správu Spišského hradu. [1]
 

Zbierkový fond múzea obsahuje viac ako 9 700 evidenčných jednotiek (9 952 kusov). Medzi zaujímavé kolekcie patria staré knihy a tlače z levočských tlačiarní zo 17. – 19. storočia, numizmatická zbierka, súbor cechových predmetov (truhlice, zvolávacie tabule), v umeleckohistorickej oblasti súbor gotického i barokového umenia a obrazov levočského maliara Jozefa Caucika z 19. storočia. Vo fonde etnografie sú veľmi cenné súbory malieb na skle a plastík z 19. storočia. [2]
 

Spišské múzeum v Levoči je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na výskum historického vývoja mesta Levoča, umelecko-historický výskum v regióne pôsobenia múzea, výskum tvorby Majstra Pavla z Levoče v domácom a stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia. Rôznorodý zbierkový fond múzea je prezentovaný v niekoľkých expozíciách, z ktorých najnavštevovanejšie sú Spišský hrad a expozícia Majstra Pavla z Levoče, tvorcu najvyššieho gotického oltára na svete, ktorý zdobí Kostol sv. Jakuba v Levoči. [3]

Expozície
SPIŠSKÝ HRAD
 

Spišský hrad je unikátny príklad stredovekého komitátneho kráľovského hradu. Nachádza sa na vápencovom (travertínovom) skalnom brale, vo vizuálnom prepojení na Dreveník a Sobotisko. [4]
 


 

DOM MAJSTRA PAVLA
 

Expozícia je venovaná životu a dielu jedného z najvýznamnejších majstrov neskorej gotiky – rezbárovi Majstrovi Pavlovi. [5] Umiestnená je v meštianskom dome na Námestí Majstra Pavla 20, zaujímavom svojou stredovekou architektúrou, a najmä tým, že v tomto dome Majster Pavol z Levoče žil, tvoril a jeho rodina dom vlastnila až do polovice 17. storočia. [6] Prostredníctvom fotografií, faksimilných kópií a odliatkov dokumentuje jeho najvýznamnejšie diela monumentálneho i komorného charakteru, ktorých originály sa nachádzajú nielen v Chráme sv. Jakuba v Levoči ale aj v chrámoch takmer celého Slovenska. Fotografický a faktografický materiál približuje majstrove životné osudy. Návštevníci si môžu z blízka prezrieť slávnu Poslednú večeru z najvyššieho gotického oltára na svete – hlavný oltár chrámu sv. Jakuba v Levoči ale aj plastiky z oltára Narodenia, či z oltára sv. Jánov a mnoho ďalších zaujímavých diel. [7]
 


 

VÝTVARNÁ KULTÚRA NA SPIŠI
 

Expozícia je umiestnená v jednom z architektonicky najpôsobivejších meštianskych domov levočského námestia so zachovanými pôvodnými kamennými článkami i freskovou výzdobou. [8] Renesančný meštiansky dom na námestí Majstra Pavla 40 má svoju bohatú históriu. V 17. storočí bol jeho majiteľom známy levočský kronikár Gašpar Hain, preto je dom nazývaný aj Hainov dom. V dome bolo zriadené evanjelické lýceum, na ktorom v rokoch 1844 – 1848 študovali štúrovci. Pri rekonštrukcii v rokoch 1974 – 1982 boli objavené renesančné nástenné maľby zo 16. storočia a renesančný portál z roku 1530. [9] Expozícia predstavuje reprezentatívny prierez dielami zo spišského regiónu. [10]
 


 

HISTORICKÁ RADNICA
 

K architektonicky najtypickejším stavbám levočského námestia patrí, okrem Chrámu sv. Jakuba, budova radnice. Mestská rada tu rozhodovala nielen o osudoch mesta jeho obyvateľov, ale i o osudoch celého okolia. Výstavné priestory sa počas storočí stali svedkami mnohých dôležitých rozhodnutí a stretnutí. Budova vznikla pravdepodobne okolo polovice 15. storočia a prešla mnohými stavebnými úpravami až do dnešnej podoby, ktorá je výsledkom rozsiahlej neorenesančnej prestavby v rokoch 1893 – 1895. Expozícia v radnici je venovaná dejinám mesta Levoča – jeho počiatkom, rozvoju, dobe rozkvetu i súčasnosti. [11] Históriu mesta prezentuje expozícia, ktorá korešponduje s významom budovy ako sídla mestskej samosprávy. Budova radnice je jednou z dominánt levočského námestia. [12] Diela historického a umelecko-historického charakteru sú kombinované s ukážkami bohatej cechovej produkcie. V roku 2001 bola otvorená dlhodobá expozícia etnografického charakteru pod názvom Krása z nití utkaná predstavuje oblasť ľudového textilu a modrotlače na Spiši. Stále expozičné priestory dopĺňa výstavná sieň pre tématické a príležitostné výstavy. V roku 2000 boli výstavné priestory obohatené o Malú výstavnú sieň, kde sú verejnosti predstavované výstavy študijného a komorného rázu, s netradičným prístupom k vystaveným dielam. Historická radnica patrí k najnavštevovanejším expozíciám v Levoči. Je zaujímavá nielen z hľadiska historického, architektonického, či ako muzeálna expozícia. Je priestorom, kde sa verejnosť stretáva so zaujímavými ľuďmi na vernisážach výstav, ale aj na koncertoch, či odborných prednáškach z úspešného cyklu Pohľady do minulosti. [13]

Kontakt
Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla 40
054 01 Levoča

Otváracie hodiny
Denne od 9.00 do 17.00 h
Prístup
Múzeum sídli v renesančnom meštianskom dome na námestí Majstra Pavla v Levoči. Nachádza sa v centre mesta.
Fotogaléria
Levoča - Spišské múzeum (Dom Majstra Pavla) foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Spišské múzeum (Dom Majstra Pavla) foto © Hana Farkašová 6/2017Levoča - Spišské múzeum (Dom Majstra Pavla) foto © Hana Farkašová 6/2017
Poznámky
[1] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách a galériách. Bratislava: SNM, 1994. s. 128.
[2] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách.... s. 128.
[3 - 5] www.snm.sk (13.9.2015)
[6] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách.... s. 130.
[7 - 8] www.snm.sk (13.9.2015)
[9] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách.... s. 129.
[10 - 11] www.snm.sk (13.9.2015)
[12] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách.... s. 129.
[13] www.snm.sk (13.9.2015)
Bibliografia
LACIŇÁKOVÁ, Lucia: Zbierka starých tlačí vo fonde SNM - Spišského múzea v Levoči. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 4, s. 7 - 8.
www.spisskemuzeum.com
www.levoca.sk
GPS
49.025570, 20.588743
49.025570,20.588743
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk