Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Štiavnica - Park pri kúrii
Lokalita
obec Liptovská Štiavnica, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Park bol založený asi v polovici 19. storočia ako prírodno-krajinársky s cestnou komunikáciou okolo prechádzkových trávnatých plôch so zhlukmi vyrastených stromov a okrasných kríkov. Pred týmto obdobím bolo územie využívané ako hospodárske zázemie kúrie s hospodárskymi stavbami a úžitkovou zelenou časťou stromov a záhrad. Park sa pôvodne rozkladal na podstatne väčšej ploche, v priebehu začiatku a polovice 20. storočia bolo z tejto plochy postupne odčleňované územie, na ktorom postavili na severozápade ihrisko, na juhozápade a juhovýchode vznikla zástavba rodinných domov so záhradami a na severnej strane nový kostol. V 20. storočí bol dlhší čas neudržiavaný. Podľa prameňov sa pred vchodom do kúrie nachádzala 400-ročná lipa, ktorá bola poškodená v roku 1964. [1]
 

Pôdorys parku má tvar pravouhlého obdĺžnika, ktorý na severovýchode vybieha do zužujúceho sa trojuholníka. Terén v parku je na juhozápade rovinatý, pred kúriou klesá miernym svahom do roviny v severnej časti areálu. Zachovala sa len časť komunikačnej siete tesne pred vstupom do kúrie. [2]
 

Jednoduché kompozičné usporiadanie porastov vychádza zo základných princípov tvorby prírodno-krajinárskych parkov. Základ tvoria obvodové porasty prevažne domácich drevín, skupinovo usporiadaných pozdĺž juhovýchodnej, juhozápadnej a čiastočne severozápadnej hranice, ktoré vymedzujú v tejto časti pomerne veľký lúčny priestor. Sú tvorené druhmi: lipa malolistá (Tilia cordata), jaseň štíhly (Fraxinus exelsior), smrek obyčajný (Picea abies), javor horský (Acer pseudoplatanus), s podrastami čremchy obyčajnej (Prunus padus), hlohu obyčajného (Crataegus oxycantha), bazy čiernej (Sambucus nigra) a orgovánu obyčajného (Syringa vulgaris). K najhodnotnejším drevinám parku patrí lipa malolistá (Tilia cordata), červenolistý buk lesný (Fagus sylvatica ´Atropunicea´), borovica limbová (Pinus cembra), tuja západná (Thuja occidentalis) a smrek pichľavý (Picea pungens ´Argentea´). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Poznámky
[1] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 193.
[2] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 193.
[3] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 194.
GPS
49.051178, 19.354760
49°03'04.2"N 19°21'17.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk