Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ludanice - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ludany nad Nitrou
Lokalita
obec Ludanice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1701. Rozsiahla prestavba sa uskutočnila v rokoch 1760 – 1761 [1] (podľa iného zdroja 1752 – 1761). [2] Prestavba bola financovaná vtedajšou majiteľkou panstva Ludanice Máriou Teréziou Beréni, vdovou po Jozefovi Erdödym a z prostriedkov, ktoré obetovali farníci. [3] Renovovaný bol v roku 1908. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou, čiastočne vysunutou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasády sú členená opornými piliermi, ktoré majú pultové striešky. [4] Veža je zakončená barokovou laternovou cibuľou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Priečelie kostola a fasády veže sú členené nárožnými pilastrami. Po stranách veže sú niky s kamennými sochami.
 

Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je rokokový z roku 1759, so stĺpovou architektúrou na oválnom pôdoryse, po stranách sú plastiky sv. Štefana kráľa, Ladislava, Imricha a Kunigundy a v strede oltárny obraz Najsvätejšej Trojice, reštaurovaný v roku 1908 K. Juharim. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je rokokový z čias prestavby kostola, uprostred stĺpovej architektúry sa nachádza obraz sv. Jána Nepomuckého a po stranách plastiky sv. Petra a Pavla apoštolov. Bočný oltár sv. Kozmu a Damiána je barokový z roku 1720, uprostred stĺpovej architektúry renesančný obraz, pochádzajúci zo starého kostola. [5] V oltári sú uložené relikvie sv. Kozmu a Damiána. [6] Kazateľnica je rokoková z čias prestavby kostola, s reliéfnou výzdobou na polkruhovom parapete, na baldachýne sochy anjelov a Dobrého pastiera. Krstiteľnica z čias prestavby je rokoková. Výmaľba interiéru pochádza z roku 1936 od G. Schulleho, opravená a doplnená D. Dollingerom. [7]
 

Farnosť Ludanice bola v minulosti nerozlučne spojená s dodnes zachovaným kostolom alebo s jeho predchodcami, ktorí stáli po stáročia na tomto mieste. Práve kostol bol stredobodom náboženského života ako samotnej obce tak aj okolitých obcí, ktoré do farnosti patrili a nie je to inak ani v súčasnej dobe. Do farnosti patria obce - Ludanice, Ludanice časť Mýtna Nová Ves, Dvorany nad Nitrou, Kamanová. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veľká rekonštrukcia trvajúca až desať rokov prebehla v rozmedzí rokov 2000 – 2010. [9] Obnova prebiehala pod vedením akademického reštaurátora Františka Šmigurovského zo Serede. Dôslednú rekonštrukciu si vyžadoval hlavne interiér kostola. Oltáre boli zospodu až do takmer polmetrovej hĺbky prehnité a napadnuté červotočom. Chýbali časti ornamentov a sochám ruky a prsty. Všetko drevo sa muselo vymeniť a oltáre boli kompletne premaľované. Dnes by sa už situácia nemala opakovať, pretože sakrálny objekt dostal bočnú izoláciu. Na hody slúžil v Ludanicach omšu nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý pri tejto príležitosti kostol znovu vysvätil. Po vysviacke odhalili kňazi a starosta na budove kostola pamätnú tabuľu bývalému ludanickému farárovi Pavlovi Jantauschovi, ktorý sa neskôr stal trnavským biskupom. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 262.
[2 - 3] www.obecludanice.sk/kulturne-pamiatky.html (13.5.2018)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 262.
[6] MALÝ, Jožo: Obnovený kostol v Ludaniciach vysvätil biskup. 1. jún 2010 https://mytopolcany.sme.sk/c/5400059/obnoveny-kostol-v-ludaniciach-vysvatil-biskup.html (13.5.2018)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 262.
[8 - 9] www.obecludanice.sk/kulturne-pamiatky.html (13.5.2018)
[10] MALÝ, Jožo: Obnovený kostol v Ludaniciach vysvätil biskup. 1. jún 2010 https://mytopolcany.sme.sk/c/5400059/obnoveny-kostol-v-ludaniciach-vysvatil-biskup.html (13.5.2018)
GPS
48.496780, 18.118192
48°29'48.4"N 18°07'05.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk