Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Ida - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malá Ida, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1795 s neskoršími menšími úpravami. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a s vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Štítová fasáda má plytký stredný rizalit, po oboch jeho stranách boli donedávna polkruhovo zakončené niky, ale už bez sôch. Priečelie je zakončené mohutným tympanónom, nad ktorým sa dvíha trup veže kedysi členenej lizénami, riešenej ako strešná veža. [1] Vysoký ihlan, ktorý zakončuje vežu, dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Priečelie má lizénové rámovanie, ostatné fasády sú hladké.
 

Hlavný oltár je klasicistický s predstavanou menzou, na ktorej sa nachádza novšie tabernákulum. Zadná nástenná architektúra oltára s korintskými stĺpmi a pilastrami má ústredný obraz Navštívenia Panny Márie, zakončený konkávno-konvexne festónmi a kľačiacimi anjelmi. Pravý bočný oltár bol neoklasicistický z druhej polovice 19. storočia, s obrazom Ukrižovaného z 18. storočia. Klasicistická kazateľnica pochádza z čias stavby kostola, na parapete členenom volútovými pilastrami je symbolický reliéf kríža, kalicha a knihy. Voľné obrazy – Madona od I. Klimkovicsa z roku 1850 a sv. Ján Krstiteľ z roku 1850 pravdepodobne od toho istého autora. [2]
 

V rokoch 1332 – 1335 už stál v Malej Ide kostol a fara. Pôsobili tam farári Demetrius de Minori Ida a Michael de Superiori Ida. V roku 1347 sa v historickej listine spomína kamenný kostol bez zvonice. [3]
 

Kostol bol z oboch strán rozšírený modernou prístavbou, ktorá prekvapivo i našťastie zachovala a úplne rešpektovala pôvodný sakrálny objekt.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 276.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 276.
[3] http://malaida.sk/obec/historia/ (12.5.2018)
Bibliografia
www.malaida.sk
GPS
48.675138, 21.170480
48°40'30.5"N 21°10'13.7"E



www.pamiatkynaslovensku.sk