Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Lehota - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malá Lehota, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1820. [1] Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, ktorá bola neskoršou prístavbou rozšírená na pôdorys v tvare písmena L. Nie najvhodnejší stavebný zásah – rozšírenie sa uskutočnilo v roku 1959. [2]
 

Vonkajšia architektúra je členená širokou podstrešnou rímsou, na štítovom priečelí bosovanými pilastrami. [3] Ostatné architektonické detaily (lizény, šambrány) boli pri poslednej úprave budovy odstránené. Nová prístavba je z architektonického hľadiska bezcenná. Nad trojuholníkovým štítom je strešná plechová vežička, krytá ihlancom. Loď starého kostola je zaklenutá valenou klenbou dosadajúcou na rímsové hlavice pilastrov. Nástenné maľby z roku 1964 sú dielom maliara Jána Tonku. [3]
 

Hlavný oltár je klasicistický z čias stavby kostola a kedysi mal oltárny obraz Narodenia Panny Márie tiež klasicistický zo začiatku 19. storočia. Dnešný ústredný obraz Narodenia Panny Márie je žiaľ, moderný, ide o dielo J. Šinkoviča z rokov 1975 – 1976 (jeho dielom je viacero kostolných obrazov). Je zvláštne, že pôvodný klasicistický ústredný oltárny obraz Narodenia Panny Márie je zavesený pri novšom vchode do kostola, hoci je oveľa krajší a hodnotnejší ako dnešný. Na oltári je socha Madony, po stranách plastiky cherubínov. [4]
 

Nová Krížová cesta je dar farského úradu vo Vysokej pri Banskej Štiavnici z roku 1964. Púťová zastávka z druhej polovice 19. storočia má obraz sv. Barbory. Klasicistický organ z prvej polovice 19. storočia bol dodaný v roku 1890 z iniciatívy farára Martincseka, ale v roku 1964 bol nahradený novým. Vo vežičke sú zavesené dva bronzové zvony, ktoré v roku 1924 dali veriaci odliať u R. Manouška a spol. v Brne ako náhradu za zvony zničené spolu s vežičkou, ktorá za prvej svetovej vojny dostala plný zásah. [5]
 

V roku 1960 bola do kostola zavedená elektrika a v roku 1963 bola upravená sakristia. Neskôr boli prevádzané iba menšie úpravy. Budova svojmu poslaniu slúžila do septembra 1999. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý. Už neslúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 277.
[2] www.malalehota.eu (5.9.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 277.
[4 - 6] www.malalehota.eu (5.9.2016)
Bibliografia
www.malalehota.eu
GPS
48.497630, 18.568855
48°29'51.5"N 18°34'07.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk