Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malacky - Kalvária
Lokalita
obec Malacky, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
V kláštornej kronike sa Kalvária spomína už začiatkom 18. storočia. Podľa kroniky boli v roku 1717 zaobstarané tri kríže so sochou Ukrižovaného Krista a dvoma lotrami a sochy Bolestnej Panny Márie a sv. Jána evanjelistu, stojace pod krížom. Skupina bola postavená pri vstupe do kostola a ohradená drevenou ohradou. Z ďalších podrobností je zrejmé, že došlo k viacnásobným opravám a obnovám Kalvárie. V roku 1739 zaobstaral páter Joannes Stermenszki kríže s korpusom Krista a dvoch lotrov z dreva. V roku 1755 sa píše o spevnení kalvárskeho vŕšku, osadení starých krížov s postavami Ukrižovaných, maľovanými na plechu a dvoch sôch Panny Márie a sv. Jána. O ďalšie tri roky sa spomínajú nové postavy Ukrižovaného Krista a dvoch lotrov. V roku 1775 bola obnovená maľba, ktorou bola Kalvária nedávno vyzdobená, opäť obnovené kríže s Ukrižovanými, maľovanými na plechu a drevená ohrada vymenená za kamennú. Väčšie obnovy Kalvárie sa uskutočnili v rokoch 1804, 1812, 1843, 1863, 1872 a 1892. Pri ďalšej väčšej renovácii v roku 1905, po ktorej Kalváriu požehnal na sviatok Večere Pánovej (Zelený štvrtok) gvardián Mansuetus Olsovszky, sa opäť vymenili kríže a opravili už značne poškodené sochy Panny Márie, sv. Jána a Márie Magdalény. Na obrázku z prvej polovice 20. storočia vidno kríže s postavami Ukrižovaných, maľovanými na plechu a pod nimi polychrómované sochy Panny Márie, sv. Jána a Márie Magdalény. [1]
 

Dnešná Kalvária je konglomerátom rôznych zásahov a tak v nej už ťažko možno hľadať zvyšky originálu, ktorý bol pri častých opravách a výmenách viacnásobne prekrytý. [2]
 

Dnešná podoba súsošia poukazuje na pretrvávanie a tradovanie zaužívaných foriem a typov, ktoré svojim formálnym i obsahovými východiskami prináležia obdobiu baroka Ide predovšetkým o postavu Panny Márie, ktorej hybnosť, rozviate drapérie a gestá asociujú ešte „patetické“ obdobie barokového slohu. [3]
 

Skupina patrí ku Kalváriám inscenovaným na vstupných fasádach kostolov, ako to bolo napríklad pri Kostole sv. Michala v Bratislave, či pri kapucínskom kostole v Pezinku. Malackú skupinu Kalvárie je možné dať do súvisu s ďalšími kultovými objektmi v kostole, prezentujúcimi františkánsku, ale i všeobecnú dobovú spiritualitu, aktualizujúcu kult palestínskych Svätých miest. Boli to najmä Sväté schody, Kaplnka Bolestnej Panny Márie a Márie Magdalény a Loretánska kaplnka, na ktorú nadväzoval Boží hrob. V koncepčne príbuznom alebo rovnakom spojení sa viaceré z týchto kultov nachádzali napríklad i pri kláštore minoritov v Brne, alebo u augustiniánov na Karlove v Prahe, pričom východiskom realizácií sa zdá byť minoritský Kostol sv. Kríža vo Viedni. Okrem toho sa františkáni angažovali v záležitosti rozšírenia Krížových ciest so 14 zastaveniami, realizovaných spočiatku v interiéroch kostolov. Interiérová Krížová cesta je v Malackách doložená už v roku 1731. [4]

Pamiatková ochrana
Kópia.
 

V 60. rokoch 20. storočia nahradil maľovanú postavu Krista umelokamennou plastikou páter Štefan Muška. V 80. rokoch 20. storočia bolo súsošie pre značne narušený stav rozobraté a pripravené na obnovu, ktorá sa však uskutočnila až v rokoch 1995 – 1996, kedy sa realizovala rozsiahla rekonštrukcia celej Kalvárie. Zachované torzá kamenných sôch Panny Márie a sv. Jána doplnil podľa analógií barokových sôch kamenár Ján Patka a spolu so sochou Márie Magdalény ich nahradil umelokamennými kópiami. Vytvoril i novú umelokamennú plastiku Krista. Pri obnove odstránili vŕšok z navezenej zeminy, pričom sa obnažili dovtedy skryté kamenné postamenty pod sochami Panny Márie a sv. Jána. Bočné kríže s lotrami už neobnovili. [5]

Súčasný stav a využitie
Prístup
Stojí v areáli františkánskeho kláštora, opretá o západnú fasádu Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie. [6]
Fotogaléria
Malacky - Kalvária foto © Jana Lacková 2/2016
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 224.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 225.
[5 - 6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 224.
Bibliografia
www.malacky.sk
GPS
48.436110, 17.018579
48°26'10.0"N 17°01'06.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk