Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malý Kiar (Levice) - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kiar, Kýr
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1777. Jednoloďový priestor so štvorcovým presbytériom, severnou sakristiou a západnou, do priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, loď pruskou klenbou. Na západnej strane lode stojí orgánový chór, vstavaný do priestoru pod vežou, na jeho parapete je stuhovaný letopočet 1777. Pilastrami Priečelie s trojhranným štítom, nad ktorým vyrastá trup veže, je členené pilastrami, Veža delená kordónovou rímsou, na nárožiach má pilastre a je zastrešená zvonovitou prilbou. [1]
 

Na hlavnom oltári do architektúry uzáveru presbytéria je vsadený rokokový obraz apoteózy sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia. Bočný oltár s obrazom Smrti sv. Jozefa v klasicistickom ráme pocádza z druhej polovice 18. storočia. Kazateľnica je luisézna z roku 1777. Soška mariacelskej Madony, ľudová drevorezba pochádza z 18. storočia. Socha sv. Imricha je z konca 17. storočia. Organ s trojdielnou rokokovou skriňou a sochami anjelov je z roku 1744. Opravený bol v roku 1886. [2]
 

Ústredným motívom ikonografického programu výmaľby kostola v Malom Kiari je Duch Svätý. Kompozíciu Zoslanie Ducha Svätého zasadenú do imaginárnej architektúry nesú štyria učitelia Cirkvi ako nositelia svetla Ducha Svätého — sv. Hieronym, sv. Ambróz, sv. Augustín a sv. Gregor Veľký. Výmaľba sa realizovala v roku 2002. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 290.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 290.
[3] www.gloriadei.sk/nase-diela/levice-maly-kiar (7.12.2019)
Bibliografia
www.levice.sk
GPS
48.184032, 18.677263
48°11'02.5"N 18°40'38.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk