Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Martin nad Žitavou - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Svätý Martin
Lokalita
obec Martin nad Žitavou, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1792. Opravovali ho v 20. storočí (v roku 1946 a v 70. rokoch). Ide o jednoloďový priestor so štvorcovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a bez veže. Interiér má rovný strop. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami so šambránami, priečelie je členené pilastrami, zakončené murovaným volútovým štítom. Nad vstupným portálom je umiestnená mramorová tabuľa s nápisom o stavbe. [1]
 

Hlavný oltár pochádza z 20. storočia. Za oltárom visí veľký neskorobarokový obraz Smrť sv. Martina. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína zvonček pri sakristii z konca 18. storočia, s tepaným rámom a kvietkami, monštranciu a kalich klasicistické z konca 18. storočia, empírový pacifikál z prvej polovice 19. storočia. [3]
 

Staviteľom kostola bol gróf kardinál Krištof Anton Migazzi, [4] posledný zemepán a vlastník časti obecného chotára, ktorému patril i veľký majer na východnej strane za vinicami a potokom Pelúsok smerom k Zlatým Moravciam. Jeho rodina vlastnila pomerne rozsiahly majetok v chotári Svätého Martina ešte koncom 19. storočia. [5]
 

Kostol je situovaný v blízkosti zaniknutého románskeho kostola. Najstaršou indíciou, svedčiacou o existencií sakrálnej kamennej stavby z 12. storočia, je nález na výraznom návrší na západnom okraji intravilánu obce pri súčasnom kostole, ktorý sa uskutočnil v roku 1968. Z archívnych prameňov je známa zmienka o farnosti Sancti Martini pred rokom 1332. Možno teda predpokladať, že dnešný kostol, zasvätený takisto sv. Martinovi, postavili čiastočne z materiálu pôvodného románskeho kostola. Nakoľko nemal vežu, postavili v jeho blízkosti, pri okraji cintorína murovanú zvonicu, do ktorej osadili nové zvony. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1546/1. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Pri kostole sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 222.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 222.
[4] Šľachtická rodina Migazzi von Wall und Sonnenthurm pochádzala zo Švajčiarska, odkiaľ sa presídlili do Tirolska a napokon po získaní ďalších majetkov sa ocitla na území Slovenska v Tekovskej a Hontianskej, ba aj v Aradskej župe. Uhorský indigenát získal práve gróf Krištof Migazzi v roku 1764. Bol vysokým cirkevným hodnostárom - kardinálom a arcibiskupom vo Viedni. Podľa legendy tvár sv. Martina na obraze patrí grófovi Migazzimu. Druhý obraz s motívom Svätého Martina so žobrákom bol odcudzený a nahradený novým v roku 1997. www.martinnadzitavou.sk/z-historie.html (20.8.2023)
[5 - 6] www.martinnadzitavou.sk/z-historie.html (20.8.2023)
[7] www.pamiatky.sk (20.8.2023)
GPS
48.396269, 18.348591
48°23'46.6"N 18°20'54.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk