Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mengusovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Mengusovce, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1840. Sieňový priestor bez veže, s náznakom centrály, so segmentovým oltárnym uzáverom a malou strešnou vežičkou. Uzáver je zaklenutý konchou. Stredný priestor je zaklenutý kupolou na pendantívoch, ostatné priestory majú pruskú klenbu. V interiéri z troch strán obieha murovaná empora na stĺpoch. Štítová fasáda má vo vrchole drevenú vežičku. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. [1]
 

Oltár je klasicistický z čias stavby kostola, s pilastrovou oltárnou architektúrou a neskorším obrazom Krista v Getsemanskej záhrade. Pôvodný oltárny obraz Nanebovstúpenia Pána je uložený za oltárom. Kazateľnica a krstiteľnica pochádzajú z polovice 19. storočia. [2]
 

V roku 1794 so zvolením zemepána Mariássyho si Mengusovčania postavili na obecnom pozemku v strede obce drevenú evanjelickú modlitebňu (na jej mieste stojí dnes zvonica) so štyrmi oblokmi, jednými dverami, v ktorej mali dva chóry, štvorregistrový organ, oltár zdobený obrazom Ukrižovaného Krista a kazateľnicu s nápisom „Káž slovo Boží“. Po 22 rokoch modlitebňu rozšírili a postavili malú vežičku, keďže Mariássovci darovali zvony. Po štyridsiatich rokoch sa drevená stavba začala rozpadávať búrať, a preto sa Mengusovčania rozhodli vyhlásiť zbierku a postaviť nový chrám Boží. V roku 1801 žilo v Mengusovciach 305 evanjelikov. V historických dokumentoch spracovaných p. učiteľom Jánom Michalkom sa píše, že v roku 1825 žilo v Mengusovciach 349 obyvateľov, 55 rodín a všetci sú evanjelici. Stavba kostola je teda vecou celej dediny. V roku 1831 bolo v Mengusovciach už 357 evanjelikov. Základný kameň bol položený 27.mája 1838, v nedeľu po Vstúpení. [3]
 

Časť z uloženej zakladacej listiny znie takto: "S vdečnosti proti Pánu Bohu, který nám posávad pomáhal a y buducne pomáhati bude a nákladom y pomocú štedrou Jeho Excelencyi ... Mariassy Andráše...pod Farářem Ondrejem Scultéty,Rectorem Jánem Solcz, Kurátorem Jánem Skokan,Kostelníkem Ondřejem Gay, pod rychtařstvím Pavla Vechter, pod Bergeřstvím Jána Šándor, Jána Láska, Jána Alexaj budujúcim murárskeho mistra Jána Kirner z Popradu, v nádeji i budouceho štastlivého dokonáni tohoto začatého díla pritom našom predsevzatí, aby sme sa na tomto Bohu posviecenem mjeste spolu s našimi dítkami a nejdálšími potomky vzdelávali, klademe dnes 27.Maja roku MDCCCXXXVIII my Cyrkev Evanjelická Mengúsovská tento gruntovny kameň ku našemu novému Chrámu ve jménu Boha Otce y Syna y Ducha Svatého." [4]
 

Na jeseň v roku 1840 bol kostol dokončený a v nedeľu po Michalovi slávnostne posvätený podtatranským seniorom Michalom Vitchenom z Veľkej Lomnice. Kázeň mal miestny farár Ondrej Škultéty, ktorý pri tejto vzácnej príležitosti zložil aj nábožnú pieseň. Kostol bol postavený podľa Toleračných predpisov: z ohňovzdorného materiálu, bez veže, von z dediny, vchod obrátený k Tatrám. Na oltári bol pôvodne obraz „Angelus“ - Premenenie Pána, z roku 1781 od Michala Polónyiho, ale od roku 1940 je tento obraz za oltárom a terajší oltárny obraz Kristus v Getsemane od akademického maliara Alojza Pardubského z Prahy zakúpila evanjelická mládež z prostriedkov z divadelného predstavenia za 400 Kčs. Krstiteľnica spočiatku nebola, nadobudla sa až v roku 1869 z Popradu. V roku 1905 bol do Mengusoviec zakúpený terajší organ, ktorý zhotovili Franz a Otto Riegerovci. V kostole sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná obetiam prvej svetovej vojny. Ku storočnej pamiatke posvätenia v roku 1940 bol kostol opravený z vnútra, obnovil sa oltár a kazateľňa a posviacku previedol dôstojný brat biskup Čobrda. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 70. rokoch 20. storočia bola vykonaná generálna oprava organu. Posledná generálna oprava organu prebehla začiatkom roka 2009. [6]
 

Obnova chrámu Božieho prebehla v roku 1972 a slávnostnú posviacku za hojnej účasti širokej verejnosti vykonal 22. októbra gen. biskup prof. Dr. Ján Michalko. [7]
 

Pred 150.výročím pamiatky posvätenia chrámu Božieho bola znova prevedená obnova kostola a maľba interiéru. Posviacku vykonal 7. októbra 1990 brat biskup VD dr. Július Filo. Posviacka opravenej kostolnej veže sa konala 19. septembra 1993 dôstojným bratom biskupom Pavlom Uhorskaiom. [8]
 

K 170.výročiu pamiatky posvätenia chrámu Božieho boli v roku 2009 na kostole nanovo prevedené klampiarske práce a bol vyhotovený plot okolo kostola. V roku 2010 bol obnovený náter strechy kostola a zvonice. V roku 2011 boli vymenené schody na kazateľnicu za nové. V roku 2014 pri príležitosti 60. výročia osamostatnenia cirkevného zboru bol zasadený gen. biskupom Milošom Klátikom, kňazmi a členmi cirkévného zboru v parčíku pred kostolom strom reformácie. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Evanjelický kostol je kapacitne najväčší kostol v obci a je situovaný v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 312.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 312.
[3 - 9] www.ecav-mengusovce.wbl.sk/Historia-zboru_-kostola-a-zvonice.html (8.12.2017)
Bibliografia
www.mengusovce.sk
GPS
49.074154, 20.139688
49°04'27.0"N 20°08'22.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk