Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mníšek nad Hnilcom - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol typu tolerančných chrámov bez veže a s vchodom smerom na západ, postavený v roku 1787. Rozšírený vežou bol v roku 1901. Generálna oprava prebehla v roku 1926. V klenáku vstupného portálu je letopočet 1787. Ide o jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a pristavanou bočnou vežou. Hlavná fasáda s portálom ja akcentovaná vysokým segmentovým štítom. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Pozemky pod kostol darovali: Jakob a vdova R. Theiszová, Christian Stark, Gaspar Wenczel a Friedrich Lerch. 5. júla 1785 bol schválený stavebný pozemok a 22. októbra 1785 bol položený základný kameň. Peniaze a povozy na stavbu kostola poskytli zámožnejší obyvatelia, ale na stavbe sa podieľali aj chudobnejší. Stavba utešene rástla a 11. októbra 1789 bol nový kostol farárom Johannom Reissom slávnostne vysvätený. V roku 1901 na želanie farára F. Wittchena a veriacich bola dostavaná veža. Mala byť vyššia, ale jej výšku ovplyvnili finančné prostriedky. Kostol je 37 m dlhý, 16 m široký a 12 m vysoký. [2]
 

Vo vnútri kostola sa nachádza klasicistický pôvodný oltár, ktorý spolu s krstiteľnicou dal zhotoviť Mathias a Anton Keil v roku 1792. Krstiteľnica bola vyhotovená v podobe anjela nesúceho misu. Pôvodnú krstiteľnicu nahradila terajšia, ktorú kostolu venovala Mária Kane v roku 1961. Oltár bol obnovený v roku 1969. V jeho spodnej časti sa nachádza pôvodný predelový obraz Poslednej večere. Motívom hlavného obrazu je Kristus, modliaci sa v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore, ktorého prichádza posilniť anjel. Obraz namaľoval I. Revesz v roku 1901. Nad obrazmi sa nachádza Božské oko, ktoré symbolizuje stálu prítomnosť Ducha Svätého. Nad oltárom je nápis: „Ein feste Burg ist unser Gott!” (Pevný hrad je náš Boh). Na klasicistickej kazateľnici je vyobrazený motív rozsievača, ktorý symbolizuje zasievanie Božieho slova do myslí veriacich a socha anjela s desatorom z roku 1787. Zo zvláštností v interiéri treba spomenúť Bibliu pod oltárom od Amalie Scholtzovej z roku 1882. Vedľa sakristie je na stene tabuľa s menami 29 občanov Mníška padlých v prvej svetovej vojne. ktorú dal vyhotoviť cirkevný zbor z milodarov pozostalých. Vedľa malých dverí sa nachádza erb rodiny von Schneiderovcov, ktorá najväčšou mierou prispela k výstavbe kostola. Pôvodne bol erb umiestnený na oltári, čo bolo podmienkou finančného príspevku, ale po renovácii oltára bol preložený na dnešné miesto. Vedľa erbu je banícka zástava, ktorú kostolu venovala rodina Zavatzká. [3]
 

Organ pochádza z roku 1912 a má 300 píšťal. Vo zvonici sa nachádzajú tri zvony. Pôvodné dva boli počas prvej svetovej vojny zrekvírované a roztavené. V súčasnosti sú v zvonici tri zvony: veľký z roku 1910 s priemerom 104 cm a váhou 808 kg, stredný s priemerom 99 cm a váhou 425 kg a malý zvon s priemerom 78 cm vážiaci 275 kg, posledné dva sú z roku 1925. [4]
 

Nad vstupnými dverami je poďakovanie Loize Meyerovej, ktorá v roku 1926 prispela sumou 20 000 Kčs na renováciu. Vo vstupnej hale sú mená farárov s dátumami ich pôsobenia. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol renovovaný v roku 1969 a 1985. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa nad križovatkou a vedie k nemu cesta nazývaná „Kiächngang” (Kostolná cestička), ktorá nebola vždy taká široká, otvárala sa len v nedeľu a slúžila len pre tých, čo šli do kostola. [7]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 325.
[2 - 7] http://mnisek.sk/o-obci/evanjelicka-cirkev.html (9.12.2017)
Bibliografia
www.mnisek.sk
GPS
48.803104, 20.803448
48°48'11.2"N 20°48'12.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk