Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
modernizmus
estetický názor a umelecká tvorba, ktoré vychádzajú z myšlienky postupného progresívneho vývoja estetických a umeleckých hodnôt. Modernizmus predpokladá, že hodnoty sa postupne kultivujú a zdokonaľujú. Neuvažuje o zásadných prevratoch v kultúrnej tradícii. Verí, že úroveň človeka posúvajú vpred len špičkové kultúrne hodnoty, preto je značne elitársky a neberie do úvahy estetický vkus širokých vrstiev spoločenstva. Charakteristickým vyjadrením modernizmu boli avantgardy. Postmoderna definitívne rozbila predstavy modernizmu. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 150.


www.pamiatkynaslovensku.sk