Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modra - Múzeum Ľudovíta Štúra
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História
Múzeum Ľudovíta Štúra vzniklo v roku 1965 z iniciatívy Ústavu slovenskej literatúry SAV v Modre, mieste Štúrovho posledného odpočinku. O jeho vybudovanie sa pričinili Slovenská národná rada, Ministerstvo kultúry, Ústav slovenskej literatúry a mesto Modra, ktoré pre múzeum ponúklo reprezentatívnu, no trochu schátranú budovu bývalej mestskej radnice. Múzeum začalo svoju činnosť otvorením výstavy dr. Jozefa Ambruša Život a dielo Ľudovíta Štúra 29. októbra 1965. Rekonštrukcia budovy pre potreby múzea však trvala viac než 10 rokov, a tak prvá stála expozícia Štúrovci v národnom a literárnom živote Slovákov, ktorej autorom bol dr. Imrich Sedlák, bola sprístupnená verejnosti až v októbri 1978. V roku 1982 k nej pribudla aj expozícia Dejiny Modry od toho istého autora. [1]
 

Od svojho vzniku sa zameriava na prezentáciu a budovanie zbierkového a študijného fondu najmä k osobnosti Ľudovíta Štúra, a tiež k histórii a kultúrnym i národopisným tradíciám Modry a priľahlého regiónu. Doteraz sa podarilo zozbierať 18 000-ový knižničný fond, rozčlenený na literárnohistorickú knižnicu, odbornú knižnicu, osobnú knižnicu dr. Jozefa Ambruša a špeciálnu knižnicu. Zbierkový fond s vyše 5 000 predmetmi obsahuje najmä národopisné zbierky keramiky a ľudového textilu, nábytku a drevených či kovových predmetov z dejín Modry. Archívny fond ochraňuje okolo 5 000 fotografií a archívnych jednotiek. [2]
 

Múzeum počas svojej viac než štyridsaťročnej existencie patrilo pod viacerých zriaďovateľov, od roku 2006 je súčasťou Slovenského národného múzea. V rovnakom roku odovzdalo budovu bývalej radnice mestu Modra a presťahovalo sa do domu na námestí, ktorý pôvodne patril rodine Emreszovej, rodine švagrinej Ľudovíta Štúra, a kde Ľudovít Štúr zomrel. Stálu expozíciu na krátky čas nahradila výstava Slovenského národného literárneho múzea v Martine s názvom Slovenská jar. V októbri 2007 múzeum vybudovalo vlastnú, v poradí druhú stálu expozíciu Ľudovít Štúr - od štúdia k činom. [3]
 

Múzeum Ľudovíta Štúra dnes sídli v meštianskom dome na námestí Ľudovíta Štúra, ktorý v 19. storočí patril rodine mestského sudcu Jána Emresza. Jeho dcéra Rosina sa v roku 1839 vydala za vtedajšieho rektora gymnázia, neskôr evanjelického farára v Modre Karola Štúra, najstaršieho Ľudovítovho brata. Po Karolovej smrti sa sem presťahovala aj so svojimi siedmimi deťmi, sem za nimi Ľudovít Štúr denne chodieval, aby sa staral o ich výchovu a vzdelávanie a tu napokon 12. januára 1856 zomrel. Potomkovia rodiny Emreszovej sa hlásili k nemeckej národnosti, a tak ich po roku 1945 postihol osud odsunutých vysťahovalcov, a dom sa stal majetkom mesta Modra. Až do roku 2006 sa tu striedavo nachádzali prevádzky rôznych modranských podnikov, od roku 1956 aj Pamätná izba Ľudovíta Štúra, a tesne pred presťahovaním múzea niektoré oddelenia Mestského úradu v Modre. [4]
 

V majetku SNM - Múzea Ľudovíta Štúra sú ostatné budovy v Modre, v ktorých sa nachádzajú expozície múzea. Historické objekty rotundovej bašty a mestskej Hornej brány pochádzajú z prvej polovice 17. storočia a patria k ojedinelým pamiatkam mestského fortifikačného staviteľstva na západnom Slovensku. Oba objekty sa napriek viacerým živelným pohromám v minulých storočiach zachovali v pomerne dobrom stave, no vyžadujú si nepretržitú stavebnú starostlivosť. Priľahlým objektom k rotundovej bašte je pôvodný vinohradnícky dom na Kukučínovej ulici, ktorú spolu s ňou tvorí jeden dvorový trakt. V súčasnosti sa ukončila jeho rekonštrukcia a bolo v ňom otvorené Múzeum slovenskej keramickej plastiky. [5]
 


 

ZBIERKY
 

Múzeum Ľudovíta Štúra v súlade so svojím štatútom spočiatku budovalo tzv. fond literárnych zbierok, ktoré mali dokumentovať život a dielo Ľudovíta Štúra. Počas viac než štyridsiatich rokov sa podarilo vybudovať bohatú knižnicu, ktorá dnes počtom presahuje 18 000 knižničných jednotiek a člení sa na niekoľko čiastkových fondov: Literárnohistorickú knižnicu, Odbornú knižnicu, Osobnú knižnicu dr. Jozefa Ambruša a Špeciálnu knižnicu. Jej základom sa stala vzácna zbierka - torzo osobnej knižnice Ľudovíta Štúra, ktorú múzeu darovali vnučky Karola Štúra, najstaršieho Ľudovítovho brata, Margita a Elena Štúrové. Podľa ich pôvodného zoznamu datovaného v Pezinku 4. júna 1962 obsahuje knižnica 77 dokumentov. V závere zoznamu sa nachádza tento text: „Tieto knihy z pozostalosti Ľudovíta Štúra, ktoré za svojho života opatroval náš otec, Július Štúr, advokát v Pezinku, syn Karola Štúra, niekdajšieho modranského evanjelického farára a rektora evanjelického gymnázia v Modre, dávame uložiť v "Štúrovej izbe" v Modre a prosíme, aby tam boli opatrované ako pamiatka po Ľudovítovi Štúrovi, bratovi nášho starého otca, Karola Štúra...“ Všetky sú cudzojazyčné, prevažne nemecké, ale aj francúzske, grécke, latinské, jedna anglická a srbská. Ide najmä o diela historické a filozofické, ale aj prírodovedné a spoločenskovedné príručky. Súčasťou Literárnohistorickej knižnice sú aj rukopisné a pôvodné nepublikované odborné diela viacerých autorov. [6]
 

Pokiaľ ide o Ľudovíta Štúra, múzeum vzniklo prineskoro na to, aby sa mu podarilo sústrediť autentické osobné predmety, priamo s ním súvisiace. Tie dnes patria do fondov iných inštitúcií. Napriek tomu aj fond Múzea Ľudovíta Štúra obsahuje zopár unikátnych dokumentov, najvzácnejšou je fotografia Ľudovíta Štúra, jeho jediná sólová fotografia. [7]
 

Už pri vzniku prevzalo múzeum starší fond k dejinám Modry, ktorý zbieralo a opatrovalo mesto. Stal sa základom dnešného múzejného zbierkového fondu. Obsahuje najmä početnú zbierku hrnčiny a keramiky, ľudového textilu a meštianskeho nábytku z 19. storočia. Od 80. rokov múzeum systematicky budovalo aj fond výtvarných diel umelcov z modranskej proveniencie, Štefana Cpina, Ľubomíra Kellenbergera, Jozefa Ilečka, Viery Kraicovej a ďalších, i výtvarných diel s tematikou Ľudovíta Štúra. K nemu patrí aj zbierka keramickej plastiky Ignáca Bizmayera. V zbierkovom fonde sa nachádza viac než 5 000 predmetov. Osobitnú zbierku tvorí Archívny študijný fond, ktorý obsahuje viac nez 5 000 vzácnych fotografií a originálne dokumenty archívneho typu, týkajúce sa histórie Modry a regiónu. [8]

Expozície
Múzeum Ľudovíta Štúra v súčasnosti ponúka návštevníkom štyri stále expozície:
 

Ľudovít Štúr - od štúdia k činom
 

Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra
 

Múzeum slovenskej keramickej plastiky
 

Galéria Ignáca Bizmayera

Kontakt
SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84
900 01 Modra

OTVÁRACIE HODINY
november - marec
utorok - piatok 8.30 - 16.00 h.
apríl - október
utorok - piatok 8.30 - 16.00 h.
sobota 9.00 - 15.00 h.
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Poznámky
[1 - 8] www.snm.sk (24.9.2015)
GPS
48.336831, 17.310649
48.336831, 17.310649
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk