Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modrová - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Modrová, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokovo upravená románska stavba, podľa kanonickej vizitácie postavená už v roku 1175. [1] Kostol je vybudovaný na románskom pôdoryse. Veža bola predstavaná v 18. storočí. Kostol je jednoloďový priestor s presbytériom so štvorcovým pôdorysom a sakristiou na severnej strane. Presbytérium a sakristia sú zaklenuté valenou klenbou, v osi majú ranogotické okno. Loď má rovný strop. Exteriér je nečlenený, veža má zdvihnutú podstrešnú rímsu s cibuľovitou strechou. Vnútorné zariadenie kostola je z 20. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok z roku 1968 uvádza, že pred kostolom je románska kamenná krtsiteľnica, vyradená z pôvodného zariadenia kostola, ktorá bola jeho súčasťou až do polovice 20. storočia. Dnes je uložená v múzeu v Novom Meste nad Váhom. [3]
 

Na severnej strane kostola je pristavená maličká sakristia, ktorú so svätyňou spojuje plochý gotický portálik ďatelinového typu. Sakristia má jedno románske a jedno gotické štíhle okienko široké iba 10-15 cm. Zamurované gotické okno je na východnom múre svätyne a druhé neslohové uzavreté polkruhom, na južnom múre. Pochádza pravdepodobne z neskoršej úpravy, ktorá je pod vplyvom ranej i vrcholnej gotiky. Triumfálny oblúk je jednoduchého plochého profilu zaklenutý polkruhom. V lodi je badateľná prestavba, ktorej cieľom bolo zväčšiť priestor pre veriacich. Bola vykonaná ešte v 17., alebo na začiatku 18. storočia. Bočné steny vybúrali do štvorcových arkád a z vonkajšej strany pristavali nové múry, takže v severnom i južnom múre sa vytvorili slepé arkády, ktoré zväčšili šírku kostola. Loď má v arkádach po jednom obdĺžnikovom obloku ukončenom plytkým segmentom. V západnej časti lode je drevená empora. Keďže priestoru bolo i naďalej málo, vybúrali južnú zadnú arkádu a pristavali k nej štvorcovú kaplnku. Veža je vybudovaná pred západnou fasádou kostola a nesie prvky ranobarokovej prestavby. Po troch stranách má po jednom obloku. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Modrová - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 7/1972Modrová - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 7/1972Modrová - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] Modrová je sídlom rímskokatolíckej farnosti, ktorá je jednou z najstarších v celom regióne. Do okruhu pôsobnosti modrovskej farnosti dnes patria susedné obce Modrovka, Stará a Nová Lehota. V minulosti bola jej rozloha ešte väčšia. Pod cirkevnú právomoc kňaza sídliaceho na tunajšej fare prislúchali aj obce Lúka, Ducové a Hubina. Kostol i fara patrili po celú dobu existencie Uhorska do ostrihomskej arcidiecézy. Od roku 1919 sa Modrová stala súčasťou apoštolskej administratúry v Trnave, ktorá bola v roku 1977 povýšená na samostatnú cirkevnú provinciu Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu. V rámci nižšieho stupňa cirkevnej správy patrí Modrová do dištriktu Hlohovec a je jeho najstaršou farnosťou. Do 17. storočia bola však súčasťou Nitrianskeho archdiakonátu. www.modrova.eu.sk (11.1.2015)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 330.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 330.
[4] www.modrova.eu.sk (11.1.2015)
Bibliografia
www.modrova.eu.sk
GPS
48.640516, 17.899955
48°38'25.9"N 17°53'59.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk