Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojmírovce - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Urmín
Lokalita
obec Mojmírovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza, že kostol je v jadre goticko-renesančná stavba. Pravdepodobne ide o omyl. Kostol vraj prestavali asi skôr postavili v rokoch 1718 - 1721 v barokovom slohu. Fasády upravili v 20. storočí. Ide o jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Na južnej strane je oratóriun a kaplnka, na severnej sakristia a kaplnka. Na západnej strane je situovaná veža, ktorá je zastrešená pretiahnutou cibuľovitou strechou dosadajúcou na terčíkovú podstrešnú rímsu.. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami, v sakristii je krížová hrebienková klenba. Fasády sú členené dekoratívnymi opornými piliermi s pultovými strieškami. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia. Jednoetážová architektúra s nadstavcom má plastiky svätcov a ústredný oltárny obraz predstavujúci sv. Ladislava. V oratóriu sa nachádza maľované okno s obrazmi Madony, podľa predlohy z roku 1523. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri spomína barokový krucifix z 18. storočia, ľudovú drevorezbu, ďalej barokovú sväteničku z 18. storočia, na balustrovej nohe s oválnou kupolou zdobenou listovcom, druhú barokovú sväteničku z 18. storočia, kupa, na nohe volútový dekor mušle s listovcovým dekorom. [3]
 

Vo veži je zvon z roku 1842. [4]
 

Kostol bol vybudovaný pod patronátom grófa Ladislava Huňadyho, zemepána obce, referendáriusa Uhorskej dvorskej kancelárie, ktorý povolal majstrov až z Viedne. Na jeho počesť bolo zvolené i patrocínium sv. Ladislava, uhorského kráľa. Základný kameň kostola bol položený 31. mája 1718. Posvätil ho titulárny biskup a nitriansky kanonik Ladislav Szöréni. Hrubá stavba stála už o dva roky. V roku 1721 kostol posvätil ostrihomský prepošt Juraj Gináni. O dva roky neskôr v hrobke kostola bol pochovaný Ladislav Huňady. [5]
 

Pôvodný stredoveký farský kostol v Urmíne (dnešné Mojmírovce), bol zasvätený Panne Márii. Jeho výstavbu sa odhaduje do rozpätia 11. až 13. storočia. O starom kostole nie sú dostatočné informácií, pretože začiatkom 18. storočia bol, okrem sanktuária premeneného na Kaplnku Panny Márie, zbúraný. Stalo sa tak v dôsledku poškodenia počas tureckých vojen. Kostol sv. Ladislava postavili v jeho blízkosti. V blízkosti kostola stojí aj socha Panny Márie s dieťatkom, ktorá sa spomína už v roku 1779. [6]
 

Podľa literárnych a archívnych prameňov kostol bol postavený na mieste staršieho gotického kostola, z ktorého sa zachovala časť obvodných múrov svätyne. Prvá obnova viažuca sa ku kostolu bola zrealizovaná v rokoch 1750 - 1751. Bol obnovený múr okolo cintorína, opravili aj hodiny na veži. Kedy bola pristavená sakristia, archívne pramene neuvádzajú. Je možné predpokladať, že to bolo v roku prvej obnovy. V roku 1803 bol kostol vykradnutý, keď mnoho hodnotných bohoslužobných predmetov bolo odcudzených. [7]
 

Pravdepodobne koncom 19. a začiatkom 20. storočia bola postavená kaplnka kostola. [8]
 

Farnosť Mojmírovce pozostáva z dedín Mojmírovce, Štefanovičová a Veľká Dolina. Je súčasťou Nitrianskej diecézy, ktorá je najstaršou diecézou v strednej Európe. Patrí do dekanátu Močenok. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Okolo polovice 20. storočia realizované vymaľovanie kostola a prístavba v súčasnosti odkladacieho priestoru s toaletou. V druhej polovici 20. storočia bolo pristavené závetrie pred JZ bočný vstup do kostola. V roku 2000 bolo realizované temperovanie aplikovaním plochých platní radiátorov pod lavice. O rok neskôr bolo nahradené drevené schodisko vo veži kovovým. V roku 2003 bola zrealizovaná obnova kostola v rozsahu: vymaľovanie interiéru, výmena všetkých drevených okenných výplní za plastové s dvojsklom, výstavba sociálneho zariadenia, aplikovanie pásovej plechovej krytiny červenej farby. V rokoch 2009 - 2011 bola obnovená fasáda, natretá strecha na šedo, vykonané odvlhčenie kostola do výšky 1 m a opravené vežové hodiny. [10]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1470/0. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Mojmírovce - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 7/2021Mojmírovce - Kostol sv. Ladislava foto © Ľuboš Repta 7/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 332.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 332.
[5] https://www.mojmirovce.sk/pamiatky.html (5.1.2024)
[6] https://farnostmojmirovce.sk/ (5.1.2024)
[7 - 8] https://www.mojmirovce.sk/pamiatky.html (5.1.2024)
[9] https://farnostmojmirovce.sk/ (5.1.2024)
[10] https://www.mojmirovce.sk/pamiatky.html (5.1.2024)
[11] www.pamiatky.sk (5.1.2024)
Bibliografia
www.mojmirovce.sk
GPS
48.206668, 18.063176
48°12'24.0"N 18°03'47.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk