Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
muzeografia
múzejná odborno–technická činnosť, ktorá znamená súhrn praktických postupov, metód a spôsobov súvisiacich s praktickou manipuláciou so zbierkovým materiálom = odborno-metodologická aplikácia poznatkov a systémov príslušnej vedy alebo viacerých vedných disciplín zastúpených v špecializovanej muzeologickej praxi.www.pamiatkynaslovensku.sk