Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
muzeológia špecializovaná
je aplikácia teórie a metód príslušných vedných disciplín zastúpených v múzeách. = odborné muzeologicky špecializované činnosti v rámci muzeologickej praxe (odborná konzervácia zbierkových predmetov, múzejné výstavníctvo, reštaurovanie zbierkových predmetov) = aplikácia a realizácia rôznych, odborne náročných zložiek špecializovanej muzeológie zameraných na techniku a metodiku záchrany, ochrany a muzeologického využívania zbierkových predmetov.www.pamiatkynaslovensku.sk