Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nálepkovo - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Vondrišel
Lokalita
obec Nálepkovo, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1770 – 1781. Renovovali ho v roku 1926 a 1937. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, v lodi je kupola a v postranných prístavbách sú pruské klenby. Nad vstupom sa nachádza murovaná empora, ktorá je podklenutá pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. Veža členená pilastrami a lizénovým rámovaním je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Okolo kostola sa čiastočne zachoval ohradný múr. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z obdobia rokov 1770 – 1780. Stĺpová oltárna architektúra s volútovou, ružicovou a rokajovou ornamentikou má ústredný obraz sv. Štefana kráľa s Pannou Máriou, obklopený sochami anjelov. Ľavý bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je klasicistický z roku 1814. Stĺpová oltárna architektúra so segmentovým tympanónom má uprostred obraz svätca. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia, na parapete sú plastiky štyroch evanjelistov, na baldachýne socha Dobrého pastiera. Organová trojdielna skriňa je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. V interiéri sa nachádzajú voľné obrazy – Nanebovzatie Panny Márie, barokový z polovice 18. storočia, reštaurovaný A. Springerom v roku 1903 a sv. Dominik, neskorobarokový obraz z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

Starý katolícky kostol bol v 16. storočí pri reformácii obce na luteránsku vieru používaný aj novou cirkevnou obcou až do roku 1673. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 352.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 352.
[3] www.nalepkovo.sk/obec-2/historia-1/ (22.8.2020)
Bibliografia
www.nalepkovo.sk
GPS
48.842559, 20.619070
48°50'33.2"N 20°37'08.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk