Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
národná kultúra
súhrn predstáv, činností a diel, v ktorých určitý národ sústreďuje svoje chápanie sveta a svoje skúsenosti a odlišuje sa od iných národov. Prostredníctvom národnej kultúry národ odovzdáva svoje skúsenosti ďalším generáciám. Obsahuje aj systémy znakov, hodnôt, organizáciu národného života a národné inštitúcie. Jej neoddeliteľnou súčasťou je kultúrna tradícia, ktorú národ prebral zo svojej minulosti. Národná kultúra je veľmi rôznorodá, v priebehu histórie sa neustále mení vplyvom svojho vnútorného vývoja i preberaním kultúrnych hodnôt z iných kultúr. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 157.


www.pamiatkynaslovensku.sk