Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
národné tradície
súbor národných skúseností z vlastného života, zo vzťahu k iným národom a z organizovania uspokojovania vlastných potrieb. Národné tradície majú kultúrny, sociálny, ekonomický, duchovný, politický, medzinárodný obsah. Tradície sa pôvodne vzťahovali na opakovanie náboženských obradov, neskôr prenikli do všetkých oblastí života národa. Majú aktivizujúci a integračný charakter. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 158.


www.pamiatkynaslovensku.sk