Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Necpaly - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Necpaly, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Park z polovice 19. storočia má tvar obdĺžnika. Jeho terén je rovinatý, na severovýchode prechádza do krátkeho svahu. Na krátkom úseku od západného nárožia sa zachovalo murované oplotenie zo zmiešaného materiálu a niekoľko murovaných kamenných pilierov. Časť oplotenia zo severozápadu je zhotovená z pletiva na kovových i betónových stĺpikoch. [1]
 

Pôvodná komunikačná sieť parku zanikla. Kompozičné riešenie parku vychádza z princípu tvorby prírodno-krajinárskych parkov. Základ tvorí kompaktná obvodová zeleň a voľne komponované skupiny drevín, ako aj solitéry na voľných lúčnych priestranstvách. Obvodové porasty sú tvorené hlavne domácimi druhmi – lipa malolistá (Talia cordata), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a cudzokrajný agát biely (Robinia alba). Porast na svahu v severovýchodnej časti má charakter lesa a tvoria ho prevažne druhy – buk lesný (Fraxinus excelsior), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor mliečny (Acer platanoides) i horský (Acer pseudoplatanus) a smrek obyčajný (Picea excelsa), na kraji lúky lipa malolistá (Talia cordata). [2]
 

V juhozápadnej časti parku v okolí fontány a severovýchodne od kaštieľa vynikajú veľké exempláre domácich i cudzokrajných drevín, skupina líp malolistých (Talia cordata) a pagaštana konského (Aescullus hippocastanum), solitéry červenolistej formy buka lesného (Fagus sylvatica´purpurea´) a niekoľko vzrastlých tisov obyčajných (Taxus baccata). Pred priečelím kaštieľa sa nachádza mimoriadny exemplár lipy malolistej (Talia cordata), ktorého obvod dosahuje viac ako 4 m. Zo zaujímavých solitérov sa pri priečelí kaštieľa nachádza previsnutá forma jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), na lúke gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos Sunburst). V strede parku je najväčší lúčny priestor, tzv. hlavná lúka. V severozápadnej časti parku je komponovaná väčšia skupina farebne kontrastných drevín, z ktorej vynikajú vzrastlý buk lesný – červená forma (Fagus sylvatica´purpurea´) a mohutné tisy obyčajné (Taxus baccata). [3]
 

V juhozápadnej časti parku v osi hlavnej fasády historického sídla bola situovaná kruhová pieskovcová fontána so sochárskou výzdobou. V roku 2004 ju nahradili fontánou z lomového kameňa kladeného do betónu, nerešpektujúcou pôvodný tvar nádrže. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2012. s. 429.
[2 - 4] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 429.
Bibliografia
www.necpaly.sk
GPS
48.989589, 18.965557
48°59'22.5"N 18°57'56.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk