Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - Kalvária
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kameňosochárska štvorfigurálna skupina Ukrižovania je kompozične koncipovaná podľa obvyklej schémy. Tvoria ju kríž s korpusom Krista, pri podstavci ktorého kľačí Mária Magdaléna a bočné sochy Panny Márie a sv. Jána, stojace na nízkych kamenných sokloch. Postoje a gestá sôch vychádzajú z tradičných barokových stvárnení. robustné postavy majú rustikálne a sumárne sochárske spracovanie s pomerne plochou modeláciou a hrubým spracovaním, čo prezrádza ruku neškoleného autora. Vychádzajúc z celkového charakteru súsošia, je pri jeho datovaní možné uvažovať o závere 18., respektíve začiatku 19. storočia. Určitú paralelu v sochárskom spracovaní tvorí napríklad dnes už neexistujúce súsošie z Považskej Bystrice z prvého desaťročia 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru nie je dobrý. Sochy sú značne narušené zvetraním a ich modelácia stráca výraznosť, čo sa prejavuje najviac na postave Panny Márie. [2]
Prístup
Nachádza sa približne štyri kilometre severne od obce. Stojí na svahu kopca Marhát, v lese nad včasnostredovekou Rotundou sv. Juraja, ku ktorej bola pristavaná pustovňa, využívaná do začiatku 19. storočia. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 255.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 255.
GPS
48.585205, 17.963440
48°35'06.7"N 17°57'48.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk