Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Streda - Kaplnka sv. Margity z Kortony
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky krajwww.pamiatkynaslovensku.sk