Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Streda - Kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1785 – 1790. Jednoloďový priestor s mierne zaobleným uzáverom presbytéria. K uzáveru je pristavaná veža a ku nej priliehajú z oboch strán sakristie. Loď mú pruské klenby, dosadajúce na vtiahnuté piliere s rímsovými hlavicami. Na západnej strane lode je murovaný chór. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Priečelie má v strede rizalit zakončený tympanónom, v ktorom je erb Zerdahelyiovcov. [1] Veža je zakončená zvonovitou strechou.
 

Hlavný oltár je klasicistický z konca 18. storočia. Stĺpová architektúra s tympanónom má obraz sv. Filipa a Jakuba. Klasicistická kazateľnica je z konca 18. storočia. Klasicistická krstiteľnica z konca 18. storočia je z červeného mramoru. Na stene za krstiteľnicou je nástenná maľba znázorňujúca krst Krista. [2]
 

Významný podiel na stavbe kostola mal najmä Gabriel Zerdahelyi, ktorý sa stal neskôr banskobystrickým biskupom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 215/1. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 375.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 350.
[3] www.nitrianskastreda.sk/kostol-katolicky-foto-kat/mid/90269/.html (6.8.2023)
[4] www.pamiatky.sk (6.8.2023)
GPS
48.520407, 18.174617
48°31'13.5"N 18°10'28.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk