Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižné Raslavice (Raslavice) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Uhorské Raslavice
Lokalita
obec Raslavice, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol stojí na zarovnanej ľavobrežnej terase potoka Hrabovec. V stredoveku a novoveku tvoril centrum dediny. Pri chráme boli neskôr vybudované zemepanské sídla. [1]
 

Pôvodne románsky kostol z polovice 13. storočia s barokovou a klasicistickou úpravou. Po roku 1773 bol obnovený a doplnený na veži. Z románskej stavby sa zachoval iba pôdorys. Kostol je jednoloďový priestor zakončený polkruhovým presbytériom, zaklenutým plytkou konchou a valenou klenbou. V lodi sú barokové krížové klenby. Fasáda je hladká, veža má v hornej časti nárožné pilastre a terčíkovú podstrešnú rímsu. [2]
 

Kostol bol podľa Václava Mencla vybudovaný pred polovicou 13. storočia a považoval ho za románsky. O výstavbe v polovici 13. storočia je presvedčený aj Ferdinand Uličný, podľa ktorého vznikol z iniciatívy uhorského kráľa. J. Beňko predpokladal, že bol spoločný pre Slovenské i Maďarské Raslavice a považoval ho taktiež za románsky. Tieto nepodložené hypotézy sa často ďalej preberali a zaužívali v literatúre. Avšak pramene výstavbu v polovici 13. storočia vôbec nepotvrdzujú. Prvá zmienka o jeho existencii pochádza až z 30. rokov 14. storočia, ale register pápežských desiatkov dokazuje prítomnosť chrámu len prostredníctvom farára Jána. Kostol sv. Alžbety je prvýkrát spomínaný až v listine z roku 1345 (Magyerrazlaycha...cum ecclesia virginis Elizabete). Stavba s románskymi prvkami tak mohla vzniknúť i neskôr, než sa podobné objekty zvykli stavať, teda aj po polovici 13. storočia. Po zhodnotení architektúry, písomných prameňov a vývoja osídlenia to možeme datovať na poslednú tretinu, resp. záver 13. storočia. Najpravdepodobnejší je vznik z iniciatívy prisťahovaných Maďarov, ktorých príchod je predpokladaný do konca 13. storočia. Zachovaný pôvodný pôdorys veľkých rozmerov pritom svedčí o tom, že kostol bol určený pre väčšie množstvo veriacich. Stredoveký kostol pozostával z mohutnej hranolovej veže predstavanej na západe, z obdĺžnikového jednolodia a značne tiahlej svätyne, ukončenej polkruhovou apsidou. Interiér bol presvetlený najskôr dvoma oknami v južnom múre svätyne a dvoma v južnom múre lode. Vstup do objektu viedol cez podvežie zo západu, no podľa tradície stredovekého staviteľstva bol snáď portál aj v južnom múre lode. Kvôli značným prestavbám v 18. storočí je možné len ťažko rekonštruovať primárny výzor objektu. Loď bola pravdepodobne krytá trámovým stropom, presbytérium valenou klenbou a apsida konchou. Veža bola v stredoveku najskôr štvorpodlažná s úzkymi štrbinovými otvormi so šikmým ostením, ktoré v čase ohrozenia slúžili ako strieľne. Najmä z týchto obranných účelov, ale aj na vymedzenie cintorína, existoval už v stredoveku okolo kostola kamenný múr. O výstavbe z konca 13. storočia, keď sa aj po šarišskom vidieku začína uplatňovať gotické staviteľstvo, svedčí konštrukcia strechy, resp. krov kostola. Krov je hambálkový, nožnicový, historický, strecha vysoká a hrotitá so sklonom pod 60°. Takýto typ sa používal najmä v ranogotickom období. Výstavba kostola bola teda započatá ešte v období, keď prevládalo románske umenie (polkruhová apsida, polkruhový víťazný oblúk...), no keď sa stavba dokončovala, začínal byť aj východ Uhorska ovplyvňovaný gotikou. Primárna stavba bola tak vybudovaná v tzv. prechodovom (románsko-gotickom) slohu. [3]
 

Objekt bol výraznejšie prestavaný v 18. storočí. Vtedy bol nanovo zaklenutý, rozšírili sa okná, pristavná bola sakristia a pod svätyňou vznikla krypta. Rovnako fasáda získala nový výraz. Veža bola vyzdobená lizénami, v najvyššom podlaží ukončené hlavicami s florálnymi ornamentami. Ďalšie rastlinné motívy boli použité na štukovej výzdobe pod a nad bohato profilovanou korunnou rímsou, pri jej ohybe. Nové tvary a architektonické prvky dostali aj ostenia okien. [4]
 

V druhej polovici 20. storočia vznikla ešte prístavba k južnému múru svätyne a exteriérové schodisko pri južnom múre veže. Menilo sa aj zasvätenie chrámu. Stredoveké patrocínium sv. Alžbety zaniklo v období zmeny chrámu na evanjelický v 16. - 17. storočí. Zmenilo sa na "Kráľovnej pokoja" a po opätovnom prinavrátení katolíkom začiatkom 18. storočia bol zasvätený Panne Márii. V polovici 19. storočia bol však kostol na mape označený patrocíniom sv. Anny. Súčasné zasvätenie sv. Trojici súvisí s predajom stavby evanjelickej cirkvi v 90. rokov 20. storočia. Dodnes si kostol zachoval pôvodnú stredovekú dispozíciu, s výnimkou južných a severných prístavieb. Z primárnej stavby tak zostal pôdorys s polkruhovým ukončením, obvodové múry apsidy, svätyne, lode a veže po štvrté podlažie. Množstvo architektonických detailov bolo zničených len v posledných rokoch. V interiéri svätyne sa napríklad ešte pred druhou svetovou vojnou nachádzalo gotické kamenné pastofórium, koncom 60. rokov bol popisovaný zamurovaný široký oblúk na zemepanskej empore (Súpis pamiatok na Slovensku, 1968). Jediným dochovaným stredovekým prvkom tak zostáva len polkruhový víťazný oblúk medzi loďou a svätyňou. Nevyjasnená je otázka krovu, ktorý môže byť stredoveký. Hodnotný je však aj jeho súčasný barokový výzor, najmä štuková výzdoba fasád a sčasti aj interiéru, valená klenba lode s lunetami a profilovanými hlavicami, či pilastre a rímsa v apside. [5]
 

Ide o ojedinelý stredoveký kostol. Sakrálny objekt veľa napovedá o počiatočnom vývoji obce a svojou dispozíciou je výnimočný aj v širšom regióne. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Plní svoju funkciu.
 

Predtým rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie. V súčasnosti je zasvätený svätej Trojici a slúži evanjelickej cirkvi.

Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Nižné Raslavice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] Nižné (Maďarské Raslavice) vznikli v druhej polovici 13. storočia s príchodom maďarských usadlíkov. Tí sa presťahovali za pôvodnú hranicu Uhorska na mieste, kde sídlili maďarskí pohraniční strážcovia. V blízkosti už existovali staršie Raslavice, ktoré sa potom rozlišovali na Slovenské a Maďarské. SABOL, Dominik: Kostol sv. Trojice v Raslaviciach. www.korzar.sme.sk, 9.7. 2010 (citované 19.1.2015).
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 386.
[3 - 6] SABOL, Dominik: Kostol sv. Trojice v Raslaviciach. www.korzar.sme.sk, 9.7. 2010 (citované 19.1.2015).
Bibliografia
www.raslavice.sk
GPS
49.149248, 21.323272
49°08'57.3"N 21°19'23.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk