Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Tvarožec - zvonica
Lokalita
obec Nižný Tvarožec, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Impozantná drevená zvonica z druhej polovice 18. storočia. Svojím architektonickým riešením veľmi pripomína veže východokresťanských cerkví tzv. lemkovského typu. Jej stĺpikovo-rámovú konštrukciu chráni drevený šindeľ a ukončuje bohato zdobený kovaný trojkríž. Jeden zo zvonov bol odliaty v roku 1777. [1]
 

Zvonica je doplnková architektúra ku kostolu, preto je jej stavebný vývoj je potrebné spájať s kostolom. Chrám Povýšenia Svätého kríža bol vybudovaný pred rokom 1777, pravdepodobne za farára Jána Hodabaya. Svedčí o tom datovanie malieb v interiéri kostola aj zvona vo zvonici. Podľa vizitácie z roku 1746 je známe, že v Nižnom Tvarožci [2] stál drevený kostol. Predpokladá sa, že keď sa pristúpilo k výstavbe nového, murovaného, niekedy v 70. rokoch 18. storočia, starý drevený bol rozobraný na stavebný materiál a niektoré prvky, ako trámy či kameň z podmurovky, boli použité na výstavbu zvonice. Overiť to môže iba architektonicko-historický výskum, predovšetkým dendrochronologický rozbor drevených prvkov. [3]
 

Z neskoršej vizitácie z roku 1814 je zrejmé, že nový kostol, vrátane areálu, bol postavený s príspevkom 1 000 florénov z náboženského fondu s pomocou patróna – grófa Aspermontha – a zo zbierok ľudu. [4]
 

Pomerne vysokú zvonicu tvorí stĺpová konštrukcia z mohutných trámov na štvorcovom pôdoryse s rozmermi 6x6 metrov. Fasády pokrýva šindľový plášť. Na najvyššom podlaží tvorí plášť doskový obklad so spojmi dosiek krytými lištami. Strecha je ihlanová s cibuľou, ukončená zdobným štylizovaným kovovým trojramenným krížom. Strešná krytina je už plechová, vymenená z pôvodnej šindľovej v 20. storočí. Stavba má len malé ozvučnicové okná na najvyššom podlaží so zvonovou stolicou. Objekt má kamennú, nasucho kladenú podmurovku. Interiér je jednoduchý, na prízemí tvorí steny doskový obklad, podlaha je drevená dosková a jednotlivé podlažia sú vzájomne prepojené drevenými rebríkmi. Vo zvonovej stolici je osadený zvon s datovaním 1777. [5]
 

Stavba je jednoduchá, ale fakt je, že v regióne Šariš sa veľa drevených zvoníc nezachovalo. Po zániku drevených kostolov a výstavbe murovaných, už zväčša aj s vežami, sa funkcia zvoníc stratila. Postupne chátrali a napokon boli rozobrané prevažne na stavebný materiál. Práve z preto je pomerne zaujímavé, že v Nižnom Tvarožci sa tento typ objektu dochoval do súčasnosti, keďže tam ešte v 18. storočí bol vybudovaný kostol aj s vežou. Zrejme len tradícia a zvyk u ľudí mať pri kostole aj zvonicu spôsobili, že tam zotrvala. Možno tiež to, že slúžila aj ako vstupná brána do areálu, preto ju miestni stále opravovali a udržiavali v primeranom stave. Keď objekt zapísali medzi kultúrne pamiatky, starostlivosť prevzal. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Šindľový plášť má vplyvom poveternostných pomerov trvácnosť nanajvýš tak dvadsať, tridsať rokov, a aj to len pri primeranej údržbe. Značne poškodený plášť bol dôvodom, že sa v roku 2015 urobila komplexná obnova exteriéru s finančným príspevkom z grantu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v areáli murovaného neskorobarokového Chrámu Povýšenia sv. Kríža na stromom návrší v severnej časti obce Nižný Tvarožec. Objekt tvorí zároveň aj vstupnú bránu do areálu gréckokatolíckeho chrámu na jeho juhozápadnom okraji. [8]
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 178.
[2] V písomnostiach zo 14.-.16. storočia sa obec vyskytuje pod názvami Twrous, Thurospathaka, ktorých základom je slovenský preklad Tvarožec do maďarčiny (túrós = tvarohový). V 15. - 16. storočí bol Nižný Tvarožec majetkovou súčasťou panstva Makovia. V rokoch 1471 - 1472 pri prechode poľské vojsko dedinu spustošilo. Čoskoro sa v piestore usadilo nové obyvateľstvo. V 16. storočí Nižný Tvarožec patril k rusínskym dedinám na panstve Makovia. Sídlisko v roku 1600 pozostávalo zo 17 obývaných poddanských domov, domu šoltýsa, kostola a fary. Koncom 16. storočia bol Nižný Tvarožec stredne veľkou dedinou s prevažne rusínskym obyvateľstvom. Miestnemu pravoslávnemu farárovi patrilo pole a lúky v rozsahu celej sedliackej domácnosti. KOŠUTHOVÁ, Anna: Drevená zvonica v Nižnom Tvarožci je jedna z mála zachovaných. 27. február 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/8139821/drevena-zvonica-vniznom-tvarozci-je-jedna-zmala-zachovanych.html (12.11.2019) Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 6/2016.
[3 - 8] KOŠUTHOVÁ, Anna: Drevená zvonica v Nižnom Tvarožci je jedna z mála zachovaných. 27. február 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/8139821/drevena-zvonica-vniznom-tvarozci-je-jedna-zmala-zachovanych.html (12.11.2019) Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 6/2016.
GPS
49.362343, 21.184416
49°21'44.4"N 21°11'03.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk