Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Mesto nad Váhom - Kaplnka sv. Ondreja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená na začiatku 18. storočia (1719) ako súčasť bývalého chudobinca, spomínaného v roku 1647. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. [1] Úprava a opravy sa uskutočnili koncom 19. a začiatkom 20. storočia. [2] Fasády sú členené pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zastrešená kupolou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Barokový oltár sv. Ondreja je drevený v tvare akantového venca s obrazom svätca, obklopeného ďalšími štyrmi obrazmi svätcov v samostatných akantových rámoch. Na oltári stoja sochy sv. Jána Nepomuckého, Jozefa, Alžbety, Anny, Ladislava a Štefana kráľa. [3]
 

Kaplnka sv. Ondreja bola súčasťou starého mestského chudobinca, ktorý bol zároveň nemocnicou. V roku 1636 dal pri Hornej bráne biskup Juraj Széchényi vybudovať špitál (chudobinec) a pri ňom kamenný kríž (Klčovský kríž), ktorý tu stojí dodnes, mierne posunutý. V roku 1719 dal chudobinec obnoviť Ondrej Viszlay za prispenia svojej rodiny, ktorá na obnovu chudobinca a výstavbu Kaplnky sv. Ondreja venovala 3 000 zlatých. Založili tiež základňu pre organistu a údržbu kaplnky. [4]
 

V bezprostrednej blízkosti kaplnky stála horná mestská brána a mestské hradby, okolo ktorých tiekol potok. Pri kaplnke stojí kamenná socha sv. Jána Nepomuckého, často inštalovaná v blízkosti vodných tokov. Potok tiekol zo Bziniec pod Javorinou k niekdajšiemu Garajovmu mlynu a lemoval dnešnú ulicu Klčové, zatáčal smerom k pošte a evanjelickému kostolu. [5]
 

V kaplnke bol pozoruhodný organ s rezbárskou výzdobou. Ešte v roku 1850 ho opravoval budínsky organár Karol Péter. Postupne však vzácny nástroj rozkradli, zachovalo sa z neho len 16 najväčších píšťal. [6]
 

Po zbúraní starobinca slúžila kaplnka ako márnica a od roku 1980 opäť plní svoj účel. Zvon kaplnky demontovali koncom prvej svetovej vojny a roztavili ho na potreby armády. [7]
 

Pôsobivý barokový kríž nachádzajúci sa v blízkosti kaplnky pochádza zo začiatku 18. storočia. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na severnom okraji historickej časti Nového Mesta nad Váhom. [9]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 405.
[2] www.pamiatky.sk (17.8.2020)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 405.
[4 - 9] http://nmnv.sk/historia_ondrej.html (17.8.2020)
Bibliografia
www.nove-mesto.sk
GPS
48.760007, 17.830945
48°45'36.0"N 17°49'51.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk