Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Očkov - mohyla náčelníka
Lokalita
obec Očkov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
K najvýznamnejším objavom slovenskej archeológie na strednom Považí patrí nálezisko Očkov. V rokoch 1953, 1955, 1958 a 1959 odkryli pracovníci Archeologického ústavu SAV mohylu náčelníka z mladšej doby bronzovej a popolnicové pohrebisko z mladšej doby rímskej. [1]
 

V mohyle bol pochovaný pravdepodobne v 12. storočí pred Kristom príslušník – azda knieža – tzv. velatickej kultúry. Ľud tejto kultúry obýval územie dolného Rakúska, západného Maďarska a juhozápadného Slovenska. Mohyla v Očkove z obdobia velatickej kultúry bola prvým objavom svojho druhu. Svojím významom ďaleko presahuje hranice Slovenska. [2]
 

V objekte je rekonštruovaný odkry hrobovej komory na základe nálezových okolností. Mŕtveho položili na hranicu o priemere asi 10 mestrov v slávnostnom odeve spolu s bronzovými a zlatými šperkmi. Na hranicu poukladali nádoby s tekutou a mäsitou potravou. Vedúce vojenské postavenie mŕtveho vo vtedajšej spoločnosti symbolizuje meč, kopija, štít a konský postroj. Na mieste spáleniska vykopali obdĺžnikovú etážovitú hrobovú komoru, ktorej dno i spodné steny boli vydrevené. Na podlahu po zhrnutí zvyškov hranice rozmiestnili nádoby. Hrobovú komoru potom pokryli sedlovitou strechou, ktorú podopierali drevené koly. Na strechu poukladali ďalšie milodary, bronzové a hlinené nádoby. V niektorých sa nachádzala tekutá potrava, v iných boli nedohorené ľudské kosti. Pravdepodobne pozostatky ľudských obetí pri úmrtí náčelníka. Na strechu naniesli vrstvu spraše striedavo s vrstvami kameňa. Na kamenné jadro navrstvili zeminu. Okraj dobudovaného celku spevnili kamenným vencom o priemere 25 metrov. [3]
 


 

GERMÁNSKE POPOLNICOVÉ POHREBISKO
 

V 3. a 4. storočí bol areál v okolí mohyly z doby bronzovej znovu využitý na pohrebné účely. Do urien tu svojich mŕtvych pochovával germánsky kmeň Kvádov. Pohrebisko bolo objavené už v roku 1914 a odvtedy bolo narúšané zemnými prácami, ale aj vykrádané. Archeologický výskum bol realizovaný až v 50. rokoch 20. storočia. Celkovo bolo preskúmaných 57 hrobov. V urnách boli okrem spálených ľudských pozostatkov nájdené šperky, zbrane a predmety dennej potreby. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Nachádza sa pred vstupom do obce.
Poznámky
[1 - 4] Informačná tabuľa v teréne. 6/2020
Bibliografia
www.ockov.sk
GPS
48.660190, 17.758018
48°39'36.7"N 17°45'28.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk