Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oravský Podzámok - Prefektúra
Lokalita
obec Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Budova prefektúry a riaditeľstva Oravského komposesorátu postavená v roku 1797. [1] Pôvodne neskorobarokový dvojpodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu a dvojtraktovej dispozície. Klasicistický bol upravený v polovici 19. storočia. Obnovili ho v rokoch 1941 – 1942. [2] Má manzardovú šindľovú strechu. Vo dvorovej časti je pavlač. Vo vrchole trojosového rizalitu je atika s kamennými plastikami. [3] Fasády sú členené lizénovým rámovaním, na rizalite pilastrami a pásovou rustikou. Okná sú lemované šambránami s klenákmi.
 

Za zásluhy v boji proti Turkom daroval v roku 1606 cisár Rudolf II. hrad Oravu s panstvom Jurajovi Thurzovi. Podmienkou darovacej zmluvy bola nedeliteľnosť majetku, jeho správa mala vždy prejsť na najstaršieho syna. Thurzov rod vymrel po meči a vlastníctvo majetku prešlo v roku 1626 na sedem thurzových dcér. Vzniklo významné oravské spoločenstvo šľachtických vlastníkov pôdy (komposesorát), ktoré v 17. storočí spravovalo majetok s výmerou vyše 200 000 ha a pretrvalo až do 20. storočia. [4]
 

Oravský komposesorát (Compossessio de Arva) vznikol 5. júla 1626 ako účastinnú spoločnosť. Komposesorát spravoval v mene dedičov doživotne volený direktor, ktorý mal právomoc feudála a s výnosmi, získanými z aktivít panstva, sa delil so spolumajiteľmi (komposesormi), medzi ktorých sám patril. Medzi rokmi 1626 - 1919 sa vo funkcii direktora vystriedalo 14 magnátov. Boli to gróf Gašpar Illésházy, gróf Gabriel Illésházy, gróf Štefan Thököly, gróf Mikuláš Draškovič, gróf Juraj Illésházy, gróf Juraj Erdődy, gróf Juraj Erdődy ml., knieža Mikuláš Ezsterházy, gróf František Zichy, gróf Jozef Erdődy, gróf František Zichy ml., gróf Edmund Zichy, knieža Mikuláš Eszterházy a gróf Jozef Pálffy. Zaujímavosťou je, že funkcia direktora Oravského komposesorátu ostala medzi rokmi 1758 – 1782 neobsadená a panstvo spravoval cisársko-kráľovský erár. [5]
 

Neskôr sa vlastnícky podiel štátu v komposesoráte postupne zvyšoval. Počas celej existencie bola správa Oravského komposesorátu príkladom moderného hospodárenia. Najvýznamnejšou časťou komposesorátom boli lesy, ktoré spravoval vrchný lesmajster. Funkciu zastával v rokoch 1864 – 1883 vynikajúci lesník William Rowland. Počas jeho pôsobenia došlo k mimoriadnemu povzneseniu lesov Oravy. Komposesorát zanikol po druhej svetovej vojne. [6]
 

Budova starej prefektúry je pamätníkom lesníckej histórie Slovenska. Lesy Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica, ju v roku 2008 vyhlásili za „významné lesnícke miesto“. [7] Symbolizuje prosperitu spoločenstva vlastníkov pozemkov a ostatného majetku panstva, ktoré vytvorilo sedem dcér Juraja Thurzu s manželmi. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na južnej strane námestia. Hviezdoslavovo námestie 13.
Fotogaléria
Oravský Podzámok - Prefektúra foto © Jana Lacková 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 433.
[2] www.pamiatky.sk (12.11.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 433.
[4] Informačná tabuľa v teréne. 9/2021
[5] www.oravskemuzeum.sk/od-stareho-k-novemu-alebo-oravske-panstvo-sa-meni-z-feudala-na-podnikatela/ (13.11.2021)
[6 - 7] Informačná tabuľa v teréne. 9/2021
[8] www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/kam-do-prirody/vyznamne-lesnicke-miesta/zoznam/budova-oravskeho-komposesoratu-2.html (13.11.2021)
GPS
49.260683, 19.356947
49°15'38.5"N 19°21'25.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk