Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ornament
ozdoba, ktorej cieľom je skrášliť predmet. Nesúvisí s funkciou predmetu a na rozdiel od dekorácie je nadbytočný. Môže brániť praktickému využitiu predmetov a zavadzať. Prílišné uprednostňovanie ornamentu sa stáva formalizmom. Funkcionalizmus nekompromisne odmietal ornament a uprednostňoval len tvary bezprostredne prakticky použiteľné. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 175.


www.pamiatkynaslovensku.sk