Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
paleografia
pomocná veda historická, ktorá sa zaoberá vznikom, vývojom, formálnymi zmenami a spôsobom používania písma. Jej názov je odvodený od gréckych slov palaios = starý a grafé = písmo. Za zakladateľa paleografie sa považuje Jean Mabillon s prácou De re diplomatika libri VI (1681). Názov tejto disciplíne dal v roku 1708 benediktín Bernard de Mountfaucon (1655 - 1741) v diele Paleographia graeca sive de ortu et progressu litterarum graecarum. Skúma písma všetkých kultúrnych okruhov a všetkých čias. V našej oblasti sa zaoberáme latinskou paleografiou. Okrem tejto existujú aj grécka, čínska, arabská ...[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 5.


www.pamiatkynaslovensku.sk