Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pamiatková rezervácia
územie s uceleným historicko–sídelným usporiadaním, s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok, alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov alebo nálezísk, ktoré je vyznačené topograficky a chránené ako celok.www.pamiatkynaslovensku.sk