Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pamiatková starostlivosť
bola a je sústava činností a opatrení smerujúcich k cieľavedomému zachovaniu kultúrnych pamiatok a k plnému uplatneniu ich hodnôt a funkcií v živote spoločnosti. Pamiatková starostlivosť zahŕňa zabezpečovanie potrebných predpokladov, študijnú, bádateľskú, výskumnú a tvorivú vedeckú prácu – organizačné opatrenia, úradnú činnosť v rámci aparátu štátnej správy a pôsobenie orgánov štátnej moci, základný i špecializovaný výskum, hodnotenie pamiatok, ich evidenciu, registráciu a dokumentáciu, štúdium, vedecké spracovanie – uskutočňovanie ochrany, konzervácie, obnovy a odbornej správy pamiatok, rozvíjanie ich kultúrnej funkcie.www.pamiatkynaslovensku.sk