Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pamiatková zóna
územie s historickým sídelným usporiadaním, alebo územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami, alebo územie s archeologickými nálezmi, alebo náleziskami, ktoré môžeme vymedziť topograficky – je širšou oblasťou ako pamiatková rezerváciawww.pamiatkynaslovensku.sk