Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pamiatkový fond
súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.www.pamiatkynaslovensku.sk