Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pamiatky na Slovensku na zozname UNESCO
pamiatky-na-slovensku-na-zozname-unesco pamiatky-na-slovensku-na-zozname-unesco pamiatky-na-slovensku-na-zozname-unesco pamiatky-na-slovensku-na-zozname-unesco pamiatky-na-slovensku-na-zozname-unesco pamiatky-na-slovensku-na-zozname-unesco

 

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia [1]
 

- zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO: [2] na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. - 11. decembra 1993, pod číslom 618rev [3] – reprezentatívny stred mesta, ktorý sa formoval v priebehu 16. storočia. Patria sem aj komplexy technických diel, ktoré súvisia s ťažbou a spracovaním rúd – šachty, štôlne, klopačka, vodohospodársky systém kanálov a tajchov. [4]
 


 

Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia [5]
 

- zapísané do Zoznamu svetového dedičstva: na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. - 11. decembra 1993, pod číslom 620bis [6] – predstavuje jeden z najväčších hradných stredovekých komplexov v strednej Európe. K spišským kultúrnym pamiatkam patria aj cirkevné sídlo správy – Spišská Kapitula, Spišské Podhradie s renesančno-barokovými meštianskymi domami, obec Žehra s ranostredovekým kostolíkom sv. Ducha so vzácnymi nástennými maľbami. [7]
 


 

Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry [8]
 

- zapísané do Zoznamu svetového dedičstva: na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cartagena, Kolumbia, 6. - 11. decembra 1993, pod číslom 622rev [9] – predstavuje typ vidieckeho stredovekého osídlenia s drevenou architektúrou slovenských horských a podhorských oblastí, so zachovanou zvonicou, kaplnkou Panny Márie a školou. [10]
 


 

Bardejov, historické jadro mesta [11]
 

- zapísané do Zoznamu svetového dedičstva: na 24. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Cairns, Austrália, 27.novembra - 6. decembra 2000, pod číslom 973 [12] – historické jadro mesta, vrátane areálu židovských kúpeľov a synagógy, s obdĺžnikovým trhovým námestím, s rímskokatolíckym kostolom sv. Egídia zo 14. storočia a neskorogotickou radnicou zo začiatku 16. storočia. Gotické mestské opevnenie s baštami z 15. a 16.storočia. [13]
 


 

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka [14]
 

- zapísané do Zoznamu svetového dedičstva na 32. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, Quebec, Kanada, 2. - 10. júla 2008, pod číslom 1273 [15] - súbor drevených kostolov predstavuje jednu z najvýraznejších a osobitých skupín v pamiatkovom fonde na Slovensku. Špecifikom východnej oblasti slovenského teritória je kultúrna a konfesionálna spätosť s byzantským prostredím, ktorá určila charakteristické črty mnohých kultúrnych prejavov a veľmi výrazne aj drevenej sakrálnej architektúry.
 


 

• Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín
 

• Kostol sv. Františka z Assisi, Hervatov
 

• Kostol sv. Mikuláša Biskupa, Ruská Bystrá
 

• Kostol sv. Michala Archanjela, Ladomirová
 

• Kostol sv. Mikuláša, Bodružal
 

• Evanjelický artikulárny kostol, Leštiny
 

• Evanjelický artikulárny kostol, Hronsek a zvonica
 

• Evanjelický artikulárny kostol, Kežmarok
 


Poznámky
[1] Rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami. Priamym dôkazom významu mesta je jeho značná rozloha už v románskom období a výstavnosť architektúry. Charakterizujú ju popri rozsiahlych goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny. V rovnakom období bol vybudovaný aj fortifikačný systém, z ktorého dnes stojí barokovo upravená Piargská brána. Neoddeliteľnou súčasťou pamiatkového fondu mesta sú i rozsiahle komplexy technických diel, ktoré súvisia s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd: šachty, štôlne, ťažobné veže, klopačka, dômyselný vodohospodársky systém kanálov a tajchov tvoriaci súčasť krajinárskeho prostredia, ako aj objekty prvej Baníckej a lesníckej akadémie v Európe. www.pamiatky.sk (15.3.2012)
[2] UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, založená v roku 1954 v Londýne. V roku 1946 bola pridružená k OSN. Sídli v Paríži. Zameriava sa na podporu medzinárodnej spolupráce v otázkach vzdelávania, vedy, prístupu všetkých k informáciám, vzdelaniu a kultúre. Československo bolo členom UNESCO od jeho založenia. V roku 1949 vystúpilo a členstvo obnovilo v roku 1954. Slovenská republika sa stala členom 9. februára 1993.
[3] www.pamiatky.sk - oficiálna internetová stránka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (15.3.2012)
[4] MRUŠKOVIČ, Štefan – DARULOVÁ, Jolana – KOLLÁR, Štefan: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. s. 188.
[5] Jedinečnému urbanisticko-krajinárskemu komplexu stredného Spiša dominuje z vápencového brala vyrastajúca ruina Spišského hradu. Patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól tvorilo už v románskom období sídlo cirkevnej správy – Spišská Kapitula – v súčasnosti charakterizovaná impozantným dvojvežím Katedrály sv. Martina. Tieto centrá moci a správy Spiša prepája svojou zástavbou podhradská osada, neskôr mestečko s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, Spišské Podhradie. K uvedeným pamiatkovým komplexom sa pričleňuje obec Žehra s ranno-stredovekým Kostolom sv. Ducha s piatimi etapami nástenných malieb, ktorá je od hradu oddelená vápencovým masívom Dreveníka. Súčasťou tohto súboru je aj mesto Levoča so zachovanou zástavba zo 14. - 15. storočia okolo obdĺžnikovitého námestia. Mesto charakterizuje popri domoch bohatých mešťanov predovšetkým Farský kostol sv. Jakuba s najvyšším zachovaným neskorogotickým krídlovým oltárom na svete, ktorý pochádza z rúk drevorezbára Majstra Pavla, ďalej renesančná radnica, gotický kostol s kláštorom minoritov a rozsiahly hradobný systém. Spišský hrad, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Žehra a Levoča sú dokladom vývoja samostatných urbanistických typologických stredovekých sídel, aké sa nikde inde ako súbor na svete v takomto stave a typovom zastúpení nezachovali. Boli navzájom silne previazané, ovplyvňovali sa, ale nikdy nesplynuli do jedného celku. Intaktná zachovalosť pamiatkových súborov typických pre obdobie stredoveku bola jedným z hlavných dôvodov ich zápisu do Zoznamu svetového dedičstva. www.pamiatky.sk (15.3.2012)
[6] www.pamiatky.sk (15.3.2012)
[7] MRUŠKOVIČ, Štefan – DARULOVÁ, Jolana – KOLLÁR, Štefan: Múzejníctvo, muzeológia... s. 188.
[8] Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorovo. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, kaplnka Panny Márie z roku 1875 a škola. Studňa a zvonica sú vybudované tradičnou technikou a pokryté šindľom ako všetky pôvodné strechy domov a hospodárskych stavieb. Vlkolínec bol v rámci karpatského regiónu vyhodnotený ako najlepšie zachovaný reprezentant svojho druhu, ktorý dotvára okolitá scenéria Národného parku Veľká Fatra. www.pamiatky.sk (15.3.2012)
[9] www.pamiatky.sk (15.3.2012)
[10] MRUŠKOVIČ, Štefan – DARULOVÁ, Jolana – KOLLÁR, Štefan: Múzejníctvo, muzeológia... s. 188.
[11] Urbanistický komplex historického jadra predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Mestský pôdorys s pravidelným rozvrhnutím ulíc okolo rozľahlého námestia je významným dokladom európskej civilizácie v 13. - 14. storočí. Jeho koncept je zachovaný v obdivuhodnom rozsahu, bez dramatických veľkoplošných zásahov. Mesto už v roku 1376 získava štatút slobodného kráľovského mesta s mnohými výsadami. V tomto období bol už Bardejov opevnený, s obdĺžnikovým trhovým námestím, ktorého severnú stranu uzatváral rímsko-katolícky farský kostol sv. Egídia zo začiatku 14. storočia. Dominantou námestia sa stala neskorogotická radnica zo začiatku 16. storočia. Väčšina bášt opevnenia mesta pochádza z 15. a začiatku 16. storočia. Monumentálne barbakány sú odpoveďou na hroziace turecké nebezpečie. Hoci sa v tomto meste prelínala západná a východná kultúra, jeho urbanistický plán a zachovaná historická architektúra jasne dokazujú, že leží v strednej Európe. Rozvinutú meštiansku kultúru Bardejova vytváralo mnohonárodnostné etnikum a mnohokultúrna spoločnosť. V tejto súvislosti je dochované židovské suburbium dôležitou integrálnou súčasťou zápisu tejto lokality do Zoznamu svetového dedičstva. Mesto Bardejov s jeho pôdorysným rozvrhom, stavbami a opevnením je príkladom výnimočne dobre zachovanej hospodárskej a sociálnej štruktúry a urbanistického komplexu rozvinutého v stredovekej strednej Európe na významných bodoch obchodných ciest. www.pamiatky.sk (15.3.2012)
[12] www.pamiatky.sk (15.3.2012)
[13] MRUŠKOVIČ, Štefan – DARULOVÁ, Jolana – KOLLÁR, Štefan: Múzejníctvo, muzeológia... s. 189.
[14] Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatskéhooblúka sú jedinečným príkladom syntézy dvoch veľkých kultúr - východnej a západnej, byzantskej a latinskej. Tento súbor ôsmich drevených chrámov je výnimočným príkladom európskej drevenej sakrálnej architektúry, ktorý ilustruje obdobie 16. a 18. storočia. Základným stavebným materiálom bolo drevo pri použití tradičných konštrukčných technik. Drevené kostoly - v súlade s ich konfesionálnou príslušnosťou, v rámci spoločných vlastnosti, majú niekoľko typologických variácii. Sú svedectvom vývoja architektúry a umenia v období svojho vzniku a sú prispôsobené geografickému a kultúrnemu kontextu. Reprezentujú symbiózu kresťanstva a ľudovej architektúry, skĺbenú s profesionálnym majstrovstvom tvorcov, s ich základnými kultúrnymi a estetickými postulátmi. Evanjelické kostoly slúžia aj ako príklad tolerancie v Hornom Uhorsku počas obdobia protihabsburskeho odporu v 17. storočí. Z niekdajšieho počtu okolo 300 drevených sakrálnych stavieb, v dôsledku pôsobenia prírodných katastrof, konfesionálnych a sociálno-politických zmien sa ich dodnes na Slovensku zachovalo okolo päťdesiat. www.pamiatky.sk (15.3.2012)
[15] www.pamiatky.sk (15.3.2012)


www.pamiatkynaslovensku.sk