Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Lemešany - Židovský cintorín
Lokalita
obec Lemešany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Židovský cintorín bol zriadený v roku 1887. Obecná kronika uvádza, že pri pohrebnom sprievode si dávali najbližší príbuzní zomrelého do topánky menšie kamienky a na obleku roztrhli ľavý rukáv, takto prejavovali smútok za mŕtvym. Na cintoríne sa zachovalo niekoľko kamenných náhrobných kameňov, na niektorých sú hebrejské nápisy. [1] V roku 1850 bol v Lemešanoch zriadený Rabinát, na jeho čele stál rabín. Známym rabínom bol Šalamon Heimovič, ktorý bol rabínom 42 rokov. Rabinát v Lemešanoch bol centrom pre židov zo širokého okolia. Patrili k nim obce ležiace medzi Prešovom a Košicami. Od roku 1851 sa viedla matrika narodených, sobášených a zomrelých. [2] V roku 1864 dal Šalamon Zemplinger vystavať novú modlitebňu. V jej interiéri boli staré, viac ako storočné mosadzné svietniky, a ručne písaná „Tóra“ z roku 1771. Modlitebňa bola znovu opravená a vymaľovaná v roku 1929 z milodaru Natana Weisa, ktorý odišiel do Ameriky. V roku 1953 bola v budove modlitebne zriadená pekáreň. [3] Počas sčítania obyvateľov v roku 1869 patrili spoločenstvu židov v Lemešanoch dve budovy – synagóga a škola. Obe slúžili spoločenstvu izraelitov v Lemešanoch, ale aj židom z okolitých obcí. Budova židovskej synagógu v obci stojí dodnes. Je však veľmi poškodená, nakoľko dlhý čas slúžila ako sklad. Nechýbala v nej schránka na Tóru, čiže židovské náboženské spisy a tabule s Desatorom Božích príkazov, svietniky, skrine na oblečenie rabína, lavice pre mužov a balkón pre ženy a deti. Za modlitebňou boli kúpele, bazény s vodou, kam veriaci schádzali na očistný kúpeľ pred sobotňajším sviatočným dňom. [4] Židia v Lemešanoch boli zväčša obchodníci, krčmári, finančníci, remeselníci a mäsiari. V roku 1930 žilo v Lemešanoch už iba desať židovských rodín so 41 členmi. Vlastnili krčmu, obchody so zmiešaným tovarom, drevosklad, sklad piva, výrobňu sódy a mäsiarstvo. [5] Deportácia židov zasiahla obec a jej obyvateľov. Židia boli transportovaní s celými rodinami. So sebou si mohli vziať len malé množstvo batožiny. Šatstvo a nábytok boli rozpredané. Mnohé domy od nich odkúpili miestni obyvatelia. Obchody a iné živnosti boli arizované, prípadne zanikli. [6]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu. Bol obnovený.
Prístup
Cintorín je od obce dosť vzdialený. Situovaný je západným smerom od obce.
Lemešany - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2021Lemešany - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2021Lemešany - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2021
Poznámky
[1 - 6] Informačná tabuľa v teréne. (6/2021)
Literatúra
www.lemesany.sk