Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Sirk - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Sirk, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1785. Zhorel v roku 1809. Znovu postavený bol v roku 1837 (1847?). Prefasádovali ho a rozšírili o vežu v roku 1930 (1936?). Išlo o sieňový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom zaklenutý pruskou klenbou. Fasáda bola hladká. Predstavaná veža bola kedysi krytá baňou. [1] Prvá zmienka o kostole je v zápise o vizitácii evanjelických cirkví v Gemeri roku 1596. V rokoch náboženskej neslobody zemský pán gróf Csáky v roku 1712 kostol evanjelikom odobral a odovzdal ho rímskokatolíckemu plebánovi v Rákoši, ktorý ho spravoval ako kostol sv. Anny. Náboženským úkonom neslúžil, v Sirku bolo všetko obyvateľstvo evanjelické. [2] Evanjelici 17. mája 1785 položili základný kameň chrámu Božieho, v jeseni roku 1786 bol už postavený a v XX. Trojičnú nedeľu aj posvätený. Nový kostol bol väčší, ale bez veže. V interiéri mal neskorobarokový oltár (v roku 1837 prestavaný) a kazateľnicu. Vežu pristavali až o 150 rokov neskôr v roku 1936. Za prvú faru slúžil bývalý stoličný dom. [3] V roku 1809 kostol zhorel. Nemal ho kto opraviť. Takmer 40 rokov chátral. V 40. rokoch 19. storočia sa začala ťažba železnej rudy zvyšovať a banská spoločnosť Rimavská Koalícia potrebovala kancelárie a byt pre správcu baní. V roku 1847 odkúpili chátrajúci kostol od rímskokatolíckej cirkvi a budovu prebudovali. [4] Kostol bol ohradený silným kamenným múrom, ktorý bol obyvateľmi rozobratý. Vo vnútri ohrady bol cintorín kde sa pochovávalo do roku 1760. Od roku 1770 sa pochovávalo na cintoríne nad dedinou pri ceste zo Železníka. [5] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kostola uvádza rokokový oltár z konca 18. storočia, obnovený a doplnený v roku 1930, s rokajovými ušami a pôvodnými sochami, uprostred nový obraz Ježiš s topiacim sa Petrom. Súpis ďalej spomína neskorobarokovú kazateľnicu z polovice 18. storočia, doplnenú koncom 18. storočia, ktorá má na polygonálnom parapete sochy evanjelistov a Krista a je podobného typu ako kazateľnice v Mokrej Lúke, Nandráši a Rákoši. [6] Zariadenie dostalo pravdepodobne nohy.
Pamiatková ochrana
Žiadna. V roku 1964 sa konala oprava kostola a veže. [7] Sirk – bývalý kostol (č. ÚZPF 2467/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: Doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD., Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.. [8]
Stav
Kostola je v strašnom stave! Nepoužíva sa a chátra.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 99.
[2 - 5] www.obecsirk.sk (10.1.2017)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 99.
[7] www.obecsirk.sk (10.1.2017)
[8] www.pamiatky.sk (28.4.2023)
Literatúra
www.obecsirk.sk