Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Paňa - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Paňa, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1722. [1] Opravený bol v roku 1876 a v rokoch 1932 - 1933. [2] Jednoloďová stavba s východným a západným polygonálnym uzáverom, ktoré tvoria apsidu a chór kostola. Veža je na boku lode. Cez podvežie sa vchádza do kostola. Medzi druhým a tretím podlažím veže je zdvojená rímsa s drevenou kuželkovou balustrádou. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Strecha lode má kupolovitý tvar. [3] Veža je zakončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Hlavný oltár s obrazom Všetkých svätých pochádza zo začiatku 18. storočia. Bočné nadstavcové oltáre sú z 20. rokov 18. storočia, s barokovou stĺpovou architektúrou a štvorcovým nadstavcom. Ľavý s obrazom Panny Márie a Kalváriou a pravý s obrazom sv. Františka a Panny Márie s Ježiškom. Kazateľnica s točenými drevenými stĺpikmi a postavami evanjelistov je z 20. rokov 18. storočia. Krstiteľnica je vyzdobená Stromom poznania. Na vrchnáku má klasicistické súsošie Krstu Krista. Obraz Panny Márie je z polovice 19. storočia. Obraz sv. Trojice, maľba na plechu z polovice 19. storočia. Klasicistický náhrobok pochádza z roku 1837. [4] Nástenné maľby, farebné okná aj organ pochádzajú z rokov 1932 - 1933 a zvon z roku 1929. [5]
 

V zadnej časti kostola je prístavba s kryptou s nápisom „Nobilis familiau Lakits MDCCCLXXXIV.“ V nej sú od roku 1884 uložené telesné pozostatky Lakitsovcov, jednej z najbohatších rodín v 19. storočí v Pani. [6]
 

Predpokladá sa, že aj pred rokom 1722, kedy bol kostol postavený, existoval v obci menší boží stánok. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol renovovaný v roku 1965, 1994 a posledná oprava väčšieho rozsahu sa uskutočnila v roku 2007. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 446.
[2] www.pana.ocu.sk/sk/-cirkev (5.1.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 446.
[5] www.pana.ocu.sk/sk/-cirkev (5.1.2018)
[6] Z obdobia existencie veľkocetínskej farnosti sa zachovalo viacero historických dokumentov, napr. matriky narodených, sobášených a zomrelých z rokov 1804 - 1895. Je v nich možné nájsť množstvo zaujímavých poznatkov k rodokmeňom predchodcov dnešných obyvateľov Pane. Sú tu dôkazy o živelných pohromách, chorobách a sociálnom postavení jednotlivých obyvateľov. Matriky sú dnes uložené v štátnom oblastnom archíve v Ivanke pri Nitre. Okrem katolíkov sa v obci najmä v druhej polovici 19. storočia vyskytovala výrazná komunita Židov. Jedným z mála dokladov o ich existencii sú matriky kedysi uložené v sídlach židovského matričného obvodu v Nitre a Šuranoch. Sú z rokov 1843 - 1942, dnes sú v štátnom archíve v Ivanke pri Nitre. Schematizmus ostrihomského arcibiskupstva z roku 1836 uvádza celkove 731 katolíkov a 17 židov, zo 40. rokov 19. storočia 32 Židov. www.pana.ocu.sk/sk/-cirkev (5.1.2018)
[7 - 8] www.pana.ocu.sk/sk/-cirkev (5.1.2018)
Bibliografia
www.pana.ocu.sk
GPS
48.229635, 18.226186
48°13'46.7"N 18°13'34.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk