Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Papín - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Lokalita
obec Papín, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Vojenský cintorín v obci Papín je cenným dokladom bojov, odohrávajúcich sa počas prvej svetovej vojny v rámci karpatskej časti východného frontu na území humenského okresu v období od novembra 1914 do mája 1915. Rozlohou (1 200 m2), počtom hrobových miest (90) a počtom pochovaných vojakov (286) patrí medzi najväčšie vojenské cintoríny v okrese Humenné. Z pohľadu jeho architektonického riešenia patrí medzi vojnové cintoríny s jasne vymedzenou a čitateľnou architektúrou o ktorom súčasne platí, že je jedinečným a autentickým dielom neznámeho architekta, ktoré na území Slovenskej republiky nemá obdobu. [1]
 

Význam cintorína spočíva i v tom, že na jeho ploche sa nachádza historická zeleň priamo súvisiaca s jeho výstavbou, respektíve údržbou v medzivojnovom období. Cintorín je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt:
 

Historická a spoločenská hodnota: Vojenský cintorín v obci Papín je významným, a súčasne jediným historickým nehnuteľným dokumentom (symbolom, mementom), nachádzajúcim sa v katastri obce, pripomínajúcim vojnové operácie z prvej svetovej vojny, vrátane ich ničivých dôsledkov (vojnové obete), prebiehajúce v jej okolí na prelome rokov 1914 – 1915. Historická hodnota vojenského cintorína je tiež v tom, že je cenným dokladom rôznych spôsobom starostlivosti o toto pietne miesto od jeho založenia po súčasnosť. Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny majú storočnú tradíciu. Jedná sa o prvé cintoríny svojho druhu na území Slovenska, venované pamiatke globálneho vojenského konfliktu. Predstavuje pietne miesto pochovaných padlých vojakov. [2]
 

Urbanistická hodnota: Vojenský cintorín v obci Papín bol v rámci urbanistickej štruktúry sídla, ktorého je súčasťou, t.j. obce Papín, zriaďovaný s úmyslom, aby nebol obyčajným vojenským pohrebiskom, ale aby spĺňal umelecko-estetické a kultúrne aspekty, aby predstavoval dominantu obce a aby do jej urbanistickej štruktúry (predovšetkým z hľadiska materiálu, použitého pri jeho výstavbe — drevo, kameň, betón, zeleň) vhodne zapadol a nijako ju nenarušil. Štruktúra areálu vojenského cintorína, rozmiestnenie hrobových polí, situovanie centrálneho pietneho miesta na ploche cintorína i samotný vyber miesta pre jeho zriadenia v rámci urbanistickej štruktúry sídla sú odrazom premysleného urbanistického zámeru. Predmetný cintorín je jediným vojenským cintorínom z prvej svetovej vojny v obci, je významnou, neodmysliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou jej zástavby už vyše sto rokov. [3]
 

Architektonická hodnota: Po architektonickej stránke cintoríny z prvej svetovej vojny predstavujú unikátne a jedinečné diela s vlastným architektonickým výrazom, t.j. neexistujú dva identické cintoríny, prteo vojenský cintorín v obci Papín predstavuje architektonické dielo neznámeho architekta, ktoré na území Slovenska nemá obdobu. [4]
 

Krajinná hodnota: Cintorín od svojho založenia (výstavby) po súčasnosť spoluvytvára ráz (kultúrnej) krajiny, ktorej je súčasťou, kooptuje sa do nej, stáva sa jej prirodzenou súčasťou, a súčasne dokumentuje jej citlivé pretvorenie človekom. Zachovaná sadovnícka úprava (pravdepodobne pôvodná) pietneho miesta plní okrem funkčnej a estetickej funkcie i úlohu signifikanta (orientačného bodu), za pomoci ktorého je možné sa v krajine orientovať [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vojenský cintorín je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 12213/1.

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa juhovýchodne od obce.
Poznámky
[1 - 5] JÁNOŠOVÁ, Dáša: Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Vyhlásenie vojnového cintorína v obci Papín za národnú kultúrnu pamiatku. 13.7.2020 www.pamiatky.sk (16.1.2023)
Bibliografia
www.obecpapin.sk
GPS
49.087787, 22.068189
49°05'16.0"N 22°04'05.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk