Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pavlovce nad Uhom - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Pavlovce
Lokalita
obec Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol so slohovými prvkami luisézu [1] postavený v roku 1793. Obnovený bol bez väčších zásahov do pôvodnej stavby v roku 1843. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Sakristia pristavaná na severnej strane presbytéria má druhé podlažie, ktoré kedysi slúžilo ako oratórium, s oknom do presbytéria. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami. Hlavný architektonický zámer sa sústreďoval na slohové vybavenie západného vstupného priečelia so vstavanou vežou. Priečelie je riešené na spôsob barokového štítu s ústrednou vežou a rozdeleným volútovým nadstavbovým úsekom s vázami. Po stranách priečelia sú dve veľké niky so sochami Ježiša Krista a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Teleso veže na štíte zdôrazňujú pilastre, medzi ktorými sú komponované okenné otvory. Veža má nárožné pilastre s iónskymi hlavicami a veľké barokové zvukové okná s vydutými nadokennými rímsami. [2] Zakončená je zvonovitou luiséznou laternovou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Interiér zaklenutý pruskými klenbami má nástropné maľby z roku 1843, čiastočne boli premaľované. Kazateľnica a krstiteľnica v luiséznom slohu sú z čias stavby kostola. Pravý bočný oltár s neoklasicistickým baldachýnom je z roku 1843, ale má bezcennú sadrovú sochu. Oltár sv. Jána Nepomuckého s pôvodným neskorobarokovým obrazom svätca z polovice 18. storočia má historizujúcu neoklasicistickú úpravu. Staršie olejomaľby Kristus na kríži (neskorobaroková) pochádza z 18. storočia a Krížová cesta je z polovice 19. storočia. V oratóriu je obraz sv. Ondreja apoštola z roku 1857 od J. Mezeiho. Ostatné vnútorné zariadenie je v historizujúcom novoklasicistickom slohu (organ, ďalšie oltáre) zo začiatku 20. storočia. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína rokokovú monštranciu s mriežkou a emailovými medailónmi z 18. storočia, ktorá je dielom významného levočského zlatníka Jána Szilassyho. [4]
 

Kostol je orientovaný hlavnou fasádou na juh – na os cesty, smerujúcej od Veľkých Kapušian. Svätyňa má orientáciu na sever. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] Umelecký štýl z obdobia vlády Ľudovíta XVI. (ide o rokokové dekoratívne prvky – girlandy, festóny, vázy a pod.). www.pavlovce.sk/historicke-pamiatky.html (27.6.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 456.
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 456.
[5] www.pavlovce.sk/historicke-pamiatky.html (27.6.2021)
Bibliografia
www.pavlovce.sk
GPS
48.614153, 22.066805
48°36'51.0"N 22°04'00.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk