Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrova Ves - Kostol sv. Ducha
Lokalita
obec Petrova Ves, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z druhej polovice 15. storočia. [1] Barokovo prestavaný bol v roku 1762. Z jednoloďovej gotickej sakrálnej stavby sa zachovalo iba presbytérium, zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou. Rebrá sú klinové s výžľabkom v strede okosenia a zasekajú sa do steny bez konzol. Predstavaná veža je členená nárožnými pilastrami a terčíkovou podstrešnou rímsou s hodinami. [2] Je krytá zvonovitou strechou.
 

Najstarší kostol z roku 1093, ako je uvedené nad vchodom do terajšieho kostola bol drevený. V roku 1483 veriaci postavili na tom istom mieste v gotickom slohu murovaný väčší kostol. V roku 1762 pod patronáciou Františka Lotrinského bol kostol obnovený. Najvýznamnejšia prestavba bola prevedená v roku 1931, kedy sakrálny objekt rozšírili o dve bočné lode postavené v pseudobarokovom štýle. [3] Obvodové múry gotickej lode pri neobarokovej prestavbe prerazili vysokými polkruhovými arkádovými otvormi, ktoré spájajú nové bočné lode s pôvodnou hlavnou loďou a vytvárajú trojloďový priestor. Bočné lode v exteriéri zdôrazňujú novobarokové volútové štíty a dve okná, zasadené do slepej archivolty. [4] Šírka lodí je 18,5 metra. [5] Trojloďový priestor je zaklenutý pruskými klenbami. [6] Pri prístavbe bol reštaurovaný celý chrám a to ako interiér, tak aj exteriér. Bol vymenený krov a inštalovaný hromozvod. Plány vypracoval Hubert Angelíny, staviteľ z Holíča, stavbu realizovala firma Doležal zo Skalice. Prístavba bola uskutočnená za pôsobenia vdp. farára Františka Šafára, ktorý spravoval faru od roku 1929 do roku 1952. Kaplánom bol Vojtech Varman. Posviacka zrekonštruovaného a prestavaného chrámu bola vykonaná v roku 1931 na prvú adventnú nedeľu skalickým dekanom a prelátom Dr. Tomášom Cabanom na základe poverenia cirkevnej vrchnosti v Trnave. Počas prestavby kostola bola otvorená aj hrobka pred svätyňou, kde, ako sa uvádza v matrike, sú pochovaní kňazi. Podľa ústneho podania bol v okolí kostola cintorín, ktorý zasahoval až do bývalej boltizárovskej záhrady. Dnes si naň v obci už nikto nepamätá. Terajší cintorín pochádza najneskôr z roku 1866. [7]
 

Pri príležitosti ukončenia stavby bol do vežovej kopule vložený pamätný spis, ktorý sa tam dodnes nachádza. V roku 1940 bol kostol elektrifikovaný. V roku 1947 ho kompletne vymaľovali. Maľbu vykonal akademický maliar Štefan Euhof z Piešťan. V roku 1948 bolo zo zbierok občanov a náboženských spolkov zakúpené tri nové oltáre. Chrám bol nanovo posvätený 26. septembra 1948 na 19. nedeľu po sv. Duchu Ambrózom Lazíkom, biskupom a apoštolským administrátorom v Trnave. Vnútrajšok kostola je vyzdobený viacerými sochami. [8]
 

V presbytériu sú tri okná s obrazmi maľovanými na skle, ktoré pochádzajú z rokov 1931 a 1932. Na prvom obraze je sv. Mikuláš. Tento obraz daroval Mikuláš Boltizár, vtedajší predseda senátu v Bratislave. Je vyobrazený ako kľačí pred svojim patrónom, pri nohách má rodinný erb. Druhý obraz s Františkom Xaverským venoval František Šafár ako spomienku na svojho patróna. Na treťom obraze je sv. Ambróz, patrón včelárov. Venoval ho Ambróz Vanek, inžinier, ktorý pôvodne študoval teológiu a štúdium pre chorobu musel zanechať. V roku 1972 bol firmou Organa z Kutnej Hory opravený organ. [9]
 

Vo veži sú štyri bronzové zvony, z ktorých jeden pochádza spred prvej svetovej vojny. Váži 55 kg. Ostatné tri, veriaci zadovážili v roku 1923 od firmy Manoušek a spol. z Brna. Najväčší váži 417 kg. Nachádza sa na ňom reliéf Sedembolestnej Panny Márie. Na druhom o váhe 260 kg je zobrazený sv. Jozef. Na obidvoch je nápis „Na česť a chválu Boží kúpené zvony, ktorý obnos sme my farníci Petroveský spolu s bratry Americkými zložili a z výmeny starých zvonov.“ Najmenší zvon váži 30 kg. V roku 1916 boli štyri zvony zrekvirované na vojnové účely, najväčší z ich nebol dodnes nahradený. Hodiny na veži pochádzajú z roku 1912. Zakúpené boli na náklady Potravného spolku, ktorý bol neskôr zlikvidovaný. V roku 1931 boli ciferníky na hodinách pozlátené. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1977 bol interiér kostola pod dohľadom pamiatkového úradu vymaľovaný a zreštaurovaný. Práce vykonal Jozef Drapka a reštaurátor Ján Rohman. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.petrovaves.sk (6.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 462.
[3] www.petrovaves.sk (6.10.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 462.
[5] www.petrovaves.sk (6.10.2016)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 462.
[7 - 11] www.petrovaves.sk (6.10.2016)
Bibliografia
www.petrovaves.sk
GPS
48.721101, 17.160646
48°43'16.0"N 17°09'38.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk