Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ploské - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ploské, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol začalo stavať okolo roku 1436 premonštrátske prepoštsvo v Myšli, ktorému obec v tom čase patrila. Koncom 15. storočia bol dostavaný a zaklenutý. V povstaleckých nepokojoch začiatkom 18. storočia bol poškodený a okolo roku 1730 ho obnovili. V roku 1763 ho doplnili novou vežou. Požiar v roku 1809 zničil strechu kostola, ktorú hneď opravili. Ďalšia obnova sa uskutočnila v roku 1875. [1]
 

Kostol je jednoloďová stavba s dlhým polygonálnym uzáverom presbytéria, ktoré nadväzuje na dlhú gotickú loď. V presbytériu sa zachovala neskorogotická hviezdicová sieťová klenba s rebrami klinovej, v skosení vyžľabenej profilácie. V styčných bodoch klenby sú svorníky a štítky s erbami. Rebrá dosadajú na konzoly, ktoré majú masky a heraldické štíty. V presbytériu sa zachovalo aj neskorogotické pastofórium z konca 15. storočia s pravouhlým zalomením ostenia, členeného prútmi, z ktorých oblý prostredný má tordovaný podstavec. Nad pravouhlým ostením je flambojantný motív s oslím chrbtom, členeným krabmi a zakončený vysokou fiálou s krížovým kvetom. Po stranách sú nižšie fiály s krabmi a zaverečným krížovým kvetom. V pastofóriu sú pôvodné tepané gotické dvierka s mrežovým motívom, zdobeným doštičkami a ľaliovitými listami. Dvierka majú pôvodný kľúčový štít. Loď kostola bola barokizovaná a má tri polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsové nadstavcové hlavice odstupňovaných združených pilastrov. Na západnej strane lode je vstavaný organový chór s konvexne vydutým parapetom s rastlinnou ornamentikou. Veža z roku 1763 má zaoblené nárožie a pilastrové členenie, v roku 1875 dostala stanovú strechu s ihlancom. [2]
 

Hlavný oltár je barokový s novším segmentovým nadstavcovým štítom a klasicistickým bielo-zlatým pomaľovaním. Oltárna architektúra s dvoma predstavanými stĺpmi a zadnou, pilastrami členenou stenou, ktorá má akantové ušnice. Uprostred architektúry je polkruhovo zakončený oltárny obraz sv. Michala archanjela z prvej polovice 18. storočia. Po oboch stranách obrazu sú neskorobarokové sochy sv. Štefana kráľa a Ladislava. Ľavý bočný oltár Piety je barokový z polovice 18. storočia. Ide o typ stenového oltára s ústredným výklenkom a volútovým nadstavcom. Vo výklenku sú sochy sv. Petra a Pavla apoštolov. V nadstavci je reliéf Boha-Otca. Pravý bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, pôvodne iného svätca, s dvojetážovou stĺpovou architektúrou, inšpirovanou neskorenesančnými tvarmi, s novou bielo-zlatou polychrómiou z rokov 1870 – 1880. Kazateľnica je neskoroklasicistická a na polygonálnom parapete sú reliéfy evanjelistov z rokov 1870 – 1880. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Ploské - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2012Ploské - Kostol sv. Michala archanjela foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 477.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 477.
Bibliografia
www.ploske.ocu.sk
GPS
48.813930, 21.321555
48°48'50.1"N 21°19'17.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk