Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Predmet mesiaca SEPTEMBER 2021 - Stilus zo zaniknutého kláštora Pavlínov v Slavci–Gombaseku (GMM)
predmet-mesiaca-september-2021-stilus-zo-zaniknuteho-klastora-pavlinov-v-slavci-gombaseku-gmm predmet-mesiaca-september-2021-stilus-zo-zaniknuteho-klastora-pavlinov-v-slavci-gombaseku-gmm predmet-mesiaca-september-2021-stilus-zo-zaniknuteho-klastora-pavlinov-v-slavci-gombaseku-gmm

 


 

V rámci prezentačnej aktivity predmet mesiaca vystavuje Gemersko-malohontské múzeum nezvyčajný drobný železný predmet – stilus - najstaršia písacia potreba. Stilus bol objavený počas archeologického výskumu na zaniknutom kláštore Pavlínov pri obci Slavec, v miestnej časti Gombasek. Stilus bude vystavený v priestoroch múzea od 2. do 30. septembra 2021.
 


 


 

Gemersko-malohontské múzeum v roku 2018 realizovalo v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti medzinárodný archeologický výskum na zaniknutom kláštore Pavlínov pri obci Slavec, v miestnej časti Gombasek. Kláštor bol založený v roku 1371 a zničený bol v roku 1566. Počas archeologického výskumu bolo objavených niekoľko významných archeologických nálezov, medzi ktorými si pozornosť zasluhuje nezvyčajný drobný železný predmet – stilus, ktorý bol objavený v blízkosti zaniknutého kláštorného kostola.
 

Písmo patrí k jedným z najdôležitejších vynálezov ľudskej civilizácie. Počiatky písma vo forme jednoduchých piktogramov sú známe už z obdobia neolitu. Prvotný rozvoj písma nastal v staroveku – v Mezopotámii a v Egypte, kde sa písmo stalo jedným zo základných atribútov zrodu a rozmachu súdobej civilizácie a starovekých štátov.
 

Stilus (stilum) patrí medzi najstaršie písacie potreby. Najčastejšie bol zhotovený z kovu (železo, bronz, meď) alebo z kosti resp. parožia. Stilus predstavuje jednoduchý grafický nástroj, na priereze je najčastejšie tyčinkového tvaru, pričom jeden koniec nástroja je hrotitý a slúžil na písanie. Druhý koniec nástroja mal plochý rozšírený, najčastejšie lichobežníkovitý tvar a slúžil na zahladzovanie (opravu) chýb alebo na zmazávanie nepotrebného textu.
 

Stilus objavený v areály zaniknutého kláštora Pavlínov v Gombaseku nie je kompletne zachovaný, je zachovaná len jeho hrotitá časť v dĺžke viac ako 14 cm. Jeho rozšírená časť sa nezachovala. Stilus je opatrený dvomi otvormi, je nezdobený. Stilus chronologicky zaraďujeme do obdobia neskorého stredoveku až včasného novoveku, do 14. až 16. storočia.
 

Stilusmi sa písalo (rylo) do tzv. voskových tabuliek, ktoré boli najpoužívanejším záznamovým materiálom v období staroveku a stredoveku, nakoľko boli dostupnejšie ako pergamen a neskôr papier. Voskové tabuľky sa používali hlavne na záznamy dočasného charakteru, napr. na poznámky, hospodárske záznamy, výpočty alebo pri edukácii ako nácvik znalosti písania.
 

Dĺžka stilusov sa najčastejšie pohybovala v rozmedzí 5 až 12 cm. Najstaršie známe stilusy z územia Slovenska pochádzajú z mladšej doby železnej – doby laténskej (400 až 0 pred Kr.) a z doby rímskej (0 – 400 po Kr.).
 

Z obdobia stredoveku sú stilusy medzi archeologickými nálezmi pomerne dobre známe. Najčastejšie sa objavujú počas archeologických výskumov kláštorov, ktoré boli v stredoveku známe ako skriptória (kláštorné pisárske dielne alebo kláštorné školy), a ktoré boli centrom vzdelanosti a kultúry stredovekej spoločnosti. Stilusy sú známe aj z prostredia miest a hradov, kde ich výskyt môžeme spojiť predovšetkým s ich funkciou pri tvorbe hospodárskych záznamov.
 

PhDr. Alexander Botoš (archeológ GMM)


 

Obr. 1 Torzo stilusu zo zaniknutého kláštora Pavlínov v Slavci - Gombaseku
 

Obr. 2 Rôzne typy stredovekých stilusov (podľa Sołtan – Kościelecka 2007)
 

Obr. 3 Mních píšuci stilusom na voskovú tabuľku, Deutsche Handschrift, 12. storočie (podľa Sołtan – Kościelecka 2007)
 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk