Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Múzeum rusínskej kultúry
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História
Múzeum rusínskej kultúry je najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 1. januára 2007, s celoštátnou pôsobnosťou. Toto dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracovisko je zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku. Poslaním špecializovaného múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladajú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike a vo svete. [1]
 

Založenie Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove sa pripravovalo v pomerne zložitých spoločensko-ekonomických a sociálno-právnych podmienkach, sprevádzaných formovaním nových pohľadov na minulosť, prítomnosť i budúcnosť, a to v kontexte kultúrneho a národného obrodenia tak majoritného, ako aj minoritného obyvateľstva Slovenska. Prebiehajúci proces zmien je ovplyvňovaný procesmi zavádzania demokracie západného typu, globalizácie, humanizácie, multikultúrnymi teoreticko-praktickými aktivitami a zasahuje všetky oblasti ľudskej činnosti, majoritnú spoločnosť, národnostné menšiny, a teda i povedomie Rusínov žijúcich na Slovensku a v zahraničí. [2]
 

Akceptovanie rusínskej národnostnej menšiny na území Slovenska urýchlili výsledky sčítania obyvateľstva Slovenska v roku 1991, kodifikácia rusínskeho jazyka 27. januára 1995 a následné výsledky sčítania obyvateľstva v roku 2001. Jednoznačne sa potvrdila prítomnosť rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, požadujúcej rovnaké práva a povinnosti, aké majú iné národnostné menšiny žijúce na území Slovenska. Prejavom akceptácie vôle rusínskeho obyvateľstva je aj rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 5631/2006 – 110/21651 z 11. decembra 2006 zriadiť prostredníctvom zmeny organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea v Bratislave, s účinnosťou od 01. 01. 2007, samostatný organizačný útvar – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Pre verejnosť bolo múzeum sprístupnené 21. februára 2008 ako multifunkčný priestor v dočasne prenajatých priestoroch. [3]
 

SNM - MRK v Prešove získalo koncom roka 2011 prevodom správy majetku z rezortu MOSR budovu bývalých kasární A. Zápotockého na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove. Od 1.04.2012 je múzeum pre verejnosť zatvorené. Po presťahovaní administratívy a zbierkového fondu múzea z Masarykovej 10 na Masarykovú 20 v Prešove sa priestory pripravujú pre múzejnú a expozičnú činnosť. Múzeum v novom sídle pôsobí od 01.06.2012. Sprístupnenie časti priestorov v budove múzea na 1. poschodí sa uskutočnilo 30.12.2013. [4]
 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, profesionálne spracováva, sprístupňuje verejnosti a zhodnocuje dôkazy o hmotnej a duchovnej existencii a aktivitách rusínskeho obyvateľstva. Zameriava sa na múzejnú dokumentáciu vývoja vedy, kultúry, umenia a techniky na území Slovenska, ako aj na fakty o rusínskom obyvateľstve žijúcom v zahraničí (vysťahovalectvo v minulosti a súčasnosti), čo znamená, že sa formuje ako jedno z medzinárodných konzultačných centier v priestore kompaktne osídlenom Rusínmi. [5]
 

Múzeum má vypracovanú koncepciu edičnej činnosti zameranej na zdokumentovanie výpovedí a spomienok ešte žijúcich pamätníkov z rôznych oblastí života rusínskej menšiny na Slovensku. Každoročne bude pripravovať a vydávať zborník prác autorov venujúcich sa rusínskej národnostnej problematike a multikultúrnym vzťahom, ako aj socio-kultúrnej realite typickej aj pre územie Slovenska, ktoré je spolu s ostatnými krajinami súčasťou globalizujúcej sa ľudskej spoločnosti, či už na európskej, alebo svetovej úrovni. Snahou zamestnancov múzea je postupne pripraviť viacjazyčný katalóg získaných exponátov, venovať náležitú pozornosť propagačným materiálom, snažiť sa získavať finančné prostriedky na činnosť múzea z rôznych zdrojov (aj medzinárodných) a pripravovať ďalšie aktivity v prospech múzea. [6]

Kontakt
SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
080 01 Prešov

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok – piatok od 9.30 do 15.00 h.
Každá prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 15.00 h.
Skupinové návštevy aj mimo otváracích hodín je potrebné ohlásiť vopred.
Fotogaléria
Prešov - Múzeum rusínskej kultúry foto © Viliam Mazanec 3/2022Prešov - Múzeum rusínskej kultúry foto © Viliam Mazanec 3/2022Prešov - Múzeum rusínskej kultúry foto © Viliam Mazanec 3/2022Prešov - Múzeum rusínskej kultúry foto © Viliam Mazanec 3/2022Prešov - Múzeum rusínskej kultúry foto © Viliam Mazanec 3/2022Prešov - Múzeum rusínskej kultúry foto © Viliam Mazanec 3/2022
Poznámky
[1 - 6] www.snm.sk (25.1.2016)
GPS
48.987334, 21.248605
48°59'14.4"N 21°14'55.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk